Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + F nhập mssv vào tìm nhanh hơn

sdt traloi made diem ngay
7477 BDCBCCCB 10148123 81 8.57 16-Sep-10
4692 BDCBCCCB 10148189 81 8.57 16-Sep-10
8404 BDCBCCCC 10148245 81 8.57 16-Sep-10
8845 BDCBCCCA 10148136 81 8.57 16-Sep-10
7889 bacbccaa 01056025 81 8.57 16-Sep-10
7446 BDCBCCCB 10156018 81 8.57 16-Sep-10
7889 bacbccaa 10156025 81 8.57 16-Sep-10
6193 bdcbcccd 10148321 81 8.57 16-Sep-10
8876 BDCBCCCA 81 8.57 16-Sep-10
5391 BDCCCCAA 10145124 81 8.57 16-Sep-10
8432 BDCBCCCA 10110035 81 8.57 16-Sep-10
7460 BDCBCCCB 10148029 81 8.57 16-Sep-10
3603 BDCCCCAA 10145124 81 8.57 16-Sep-10
1210 BDCBCCCA 10125140 81 8.57 16-Sep-10
8404 BDCBCCCC 10148245 81 8.57 16-Sep-10
0759 BDCBCCCA 10148300 81 8.57 16-Sep-10
7446 BDCBCCCB 10156018 81 8.57 16-Sep-10
8876 BDCBCCCA 10148152 81 8.57 16-Sep-10
6193 BDCBCCCD 10148217 81 8.57 16-Sep-10
5581 BDCBCCCD 10148226 81 8.57 16-Sep-10
5657 ADCBBCAD 10113167 81 7.14 16-Sep-10
3033 BACCCCAA 10156027 81 7.14 16-Sep-10
5258 BDCCCCCA 10148306 81 7.14 16-Sep-10
2820 bacbccca hoangthikhanhvandh10bq 81 7.14 16-Sep-10
7370 BDCBCACA 00000001 81 7.14 16-Sep-10
5416 bdccccca 10113064 81 7.14 16-Sep-10
8404 BDCCCCCA Le Thi Linh 12/01/1992 81 7.14 16-Sep-10
7977 adcbcccb 10145001 81 7.14 16-Sep-10
4793 ADCBCCCA 10156071 81 7.14 16-Sep-10
0007 BDCCCCCA 10145099 81 7.14 16-Sep-10
6357 BDCCCCCA 10145168 81 7.14 16-Sep-10
9350 BDCCCCCA 10125114 81 7.14 16-Sep-10
1515 bdcbcaca 10148081 81 7.14 16-Sep-10
1204 bacbccca 10148299 81 7.14 16-Sep-10
9993 BDCCCCCD 10156069 81 7.14 16-Sep-10
7173 ADCBCCCA 10148204 81 7.14 16-Sep-10
0308 BDCCCCCD 10125139 81 7.14 16-Sep-10
2433 ddcbcccb maj xuan ngoc nong hoc 81 7.14 16-Sep-10
2010 CDCCCCAA 10145016 81 7.14 16-Sep-10
8001 ADCBCCCA 10125170 81 7.14 16-Sep-10
9472 BDCCCCCA 10304066 81 7.14 16-Sep-10
0807 bccbcccb. 10145073 81 7.14 16-Sep-10
9967 BDABCCCD 10125146 81 7.14 16-Sep-10
7696 ADCCCCAA 10145014 81 7.14 16-Sep-10
4690 ADCBCCCD 10148068 81 7.14 16-Sep-10
2959 Adccccaa 10113217 81 7.14 16-Sep-10
3159 adcccca 10113043 81 7.14 16-Sep-10
3622 bdcbacca 10125125 81 7.14 16-Sep-10
6448 DDABCCAD 10145109 81 7.14 16-Sep-10
3622 bdcbacca 10148190 81 7.14 16-Sep-10
0807 bccbcccb 10145073 81 7.14 16-Sep-10
5249 cdccccaa 10156034 81 7.14 16-Sep-10
9675 BDDBCCCA 10148116 81 7.14 16-Sep-10
1873 BDCCCCCA 10113158 81 7.14 16-Sep-10
9155 BACBCCCA 10156079 81 7.14 16-Sep-10
7696 CDCCCCAA 10145016 81 7.14 16-Sep-10
1163 BCCBCCCA 10148247 81 7.14 16-Sep-10
6316 bacbccca 10148128 81 7.14 16-Sep-10
9241 BCCBCCCA 10148254 81 7.14 16-Sep-10
1667 bacbccca 10148100 81 7.14 16-Sep-10
0282 BDCCCCCA 10125134 81 7.14 16-Sep-10
4465 ADCBCCCA 10113020 81 7.14 16-Sep-10
0367 bdccccca 10125141 81 7.14 16-Sep-10
1606 bdccccca 10113053 81 7.14 16-Sep-10
6979 bdcacccd 10148321 81 7.14 16-Sep-10
6979 bdcacccd 10148321 81 7.14 16-Sep-10
7196 BACCCCAA 10145052 81 7.14 16-Sep-10
4543 BDCCCCCD 10113018 81 7.14 16-Sep-10
9675 BDDBCCCA 10148116 81 7.14 16-Sep-10
9536 BDCCCCCA 10113064 81 7.14 16-Sep-10
2070 bdccccdc 10145059 81 7.14 16-Sep-10
7732 ADCBCCCB 10148273 81 7.14 16-Sep-10
1607 bddbccca 10145088 81 7.14 16-Sep-10
7747 BACCCCAD 10113152 81 7.14 16-Sep-10
5255 BACBCCCA 10148103 81 7.14 16-Sep-10
0889 BCCBCCCA 10148197 81 7.14 16-Sep-10
3133 BCCCCCAA 10113185 81 7.14 16-Sep-10
0807 BCCBCCCB 10145073 81 7.14 16-Sep-10
2010 ADCCCCAA 10145014 81 7.14 16-Sep-10
3615 BDDBCCCA 10148133 81 7.14 16-Sep-10
2339 BDDCCCAA 10148058 81 7.14 16-Sep-10
4465 ADCBCCCA 10113172 81 7.14 16-Sep-10
9472 BDCCCCCA 81 7.14 16-Sep-10
0560 BACBCCCA 10113073 81 7.14 16-Sep-10
3878 ADCBCCCA 10125028 81 7.14 16-Sep-10
4027 bdacccac 10126150 81 7.14 16-Sep-10
8626 BDCCCCCA 10125072 81 7.14 16-Sep-10
6973 BDCCCCCA 10148140 81 7.14 16-Sep-10
5829 bdccccca 10145043 81 7.14 16-Sep-10
9536 BDCCCCCA 10113064 81 7.14 16-Sep-10
0367 bdccccca 10125141 81 7.14 16-Sep-10
2706 bddbccca10148133 81 7.14 16-Sep-10
4971 BDCCCCCA 10156053 81 7.14 16-Sep-10
8601 bddccca 10125067 81 7.14 16-Sep-10
8613 BDDCCCAA 10126015 81 7.14 16-Sep-10
9967 BDABCCCD 10125146 81 7.14 16-Sep-10
7370 BDCBCACA HiepSiMulopKhongThay 81 7.14 16-Sep-10
6445 bbcbacca 10113003 81 5.71 16-Sep-10
2234 ACCBCCCA 10148248 81 5.71 16-Sep-10
6307 AACBCCCA 10148049 81 5.71 16-Sep-10
7010 BCCCCAAA Tran xuan hoang,lop DH10BH 81 5.71 16-Sep-10
9890 BCABCCCA 10113222 81 5.71 16-Sep-10
4613 BDDCCCCB 10148004 81 5.71 16-Sep-10
6480 BDCCACCA 10172022 81 5.71 16-Sep-10
8968 bddccccb10148020 81 5.71 16-Sep-10
3068 ADCCCCCA 10156047 81 5.71 16-Sep-10
2437 bbcbacca 10113071 81 5.71 16-Sep-10
5857 BCCCCCCA 10148107 81 5.71 16-Sep-10
9631 ABCBCCCA 10125091 81 5.71 16-Sep-10
9347 DDCCCCCC 10113081 81 5.71 16-Sep-10
0398 bcccccca 10113156 81 5.71 16-Sep-10
4683 bddbcdca 10126133 81 5.71 16-Sep-10
5126 ADCDCCBA 10125008 81 5.71 16-Sep-10
9631 AACBCCCA 81 5.71 16-Sep-10
2093 dccacca 10156051 81 5.71 16-Sep-10
4010 ADCCCCCA 10113144 81 5.71 16-Sep-10
0632 BACCCCCA 10113171 81 5.71 16-Sep-10
2736 ADCCCCCA 10148083 81 5.71 16-Sep-10
5503 ADCCCCCA 10125136 81 5.71 16-Sep-10
6295 BCCCCCCD 10145013 81 5.71 16-Sep-10
1860 ADCCCCCA 10125052 81 5.71 16-Sep-10
8129 cccbccca 10148160 81 5.71 16-Sep-10
9188 ACCBCCCA 10148279 81 5.71 16-Sep-10
4710 BCCCCCCA 10113125 81 5.71 16-Sep-10
2736 ADCCCCCA 10148083 81 5.71 16-Sep-10
2399 ADABCCCA 10116009 81 5.71 16-Sep-10
3894 bdcccada 10148158 81 5.71 16-Sep-10
0632 bdccacca 10113180 81 5.71 16-Sep-10
7124 BDCCCABA 10172059 81 5.71 16-Sep-10
7313 bacccdad 10126006 81 5.71 16-Sep-10
1946 ADCCCCCA 10125172 81 5.71 16-Sep-10
7140 ADABCCCA 10113223 81 5.71 16-Sep-10
6365 AACBCCCA 10125180 81 5.71 16-Sep-10
5445 BDDCCAAC 10126106 81 5.71 16-Sep-10
7537 DCCBCCCB 01665477537 81 5.71 16-Sep-10
0729 ADCCCCCB 10113008 81 5.71 16-Sep-10
7124 BDCCCABA 10172030 81 5.71 16-Sep-10
8876 ddcccccd 10148244 81 5.71 16-Sep-10
0414 BBCCCCCA 10113004 81 5.71 16-Sep-10
6427 BDDCCCCD 10126070 81 5.71 16-Sep-10
2399 ADABCCCA 10116009 81 5.71 16-Sep-10
4604 BDABCACB 10148287 81 5.71 16-Sep-10
3353 BDDCCCBD 10126225 81 5.71 16-Sep-10
3526 BDDCCCCA 10172064 81 5.71 16-Sep-10
5243 bcabccca 10125002 81 5.71 16-Sep-10
4438 BACCCCCA 10145038 81 5.71 16-Sep-10
7086 DDCCCCCC 10113101 81 5.71 16-Sep-10
0853 BCDCCCAA 10126108 81 5.71 16-Sep-10
6332 ADDBCCCA 10125001 81 5.71 16-Sep-10
7936 ABCBCCCA 10156023 81 5.71 16-Sep-10
6930 bdccdccc 81 5.71 16-Sep-10
4683 BADCCCAA 10145012 81 5.71 16-Sep-10
4550 BDCABCDD 09119023 81 5.71 16-Sep-10
9951 BACCCCCA 10125051 81 5.71 16-Sep-10
0804 ACCCCCAA 10113131 81 5.71 16-Sep-10
4052 CBCCCCAA 10156004 81 5.71 16-Sep-10
4052 CBCCCCAA 10156004 81 5.71 16-Sep-10
7985 ADCCCCCA 10125045 81 5.71 16-Sep-10
3894 bdcccada 10148158 81 5.71 16-Sep-10
0927 bccccccd 10145129 81 5.71 16-Sep-10
1242 BACCCCDD 10126060 81 5.71 16-Sep-10
9437 BAACCCAB 10126132 81 5.71 16-Sep-10
0927 BCCCCCCD 10145129 81 5.71 16-Sep-10
7425 BBDBCCCA 10125105 81 5.71 16-Sep-10
1168 adccccca 10125173 81 5.71 16-Sep-10
5490 CDABCCCA 10126145 81 5.71 16-Sep-10
6824 ADABCCCA 10125073 81 5.71 16-Sep-10
6824 DDABCCCA 1012548 81 5.71 16-Sep-10
2042 bddccccb 10113105 81 5.71 16-Sep-10
3159 adccccca 10113043 81 5.71 16-Sep-10
6465 BDDCCCCD 10145060 81 5.71 16-Sep-10
5503 ADCCCCCA 10125136 81 5.71 16-Sep-10
0798 ADCBCACA 10125100 81 5.71 16-Sep-10
0041 accbccda 10145048 81 5.71 16-Sep-10
3595 BDCBADCA 10172003 81 5.71 16-Sep-10
1647 BCCCCCCA 10125013 81 5.71 16-Sep-10
2959 ACCCCCAA 10113217 81 5.71 16-Sep-10
0820 BDCAACCA 01172060 81 5.71 16-Sep-10
8927 bccdcccb 10145169 81 5.71 16-Sep-10
5059 BDCCACCA 10172054 81 5.71 16-Sep-10
9766 BACCCCCA 10125053 81 5.71 16-Sep-10
4613 BDDCCCCB 10148004 81 5.71 16-Sep-10
0385 BACCCCCD 10145047 81 5.71 16-Sep-10
2949 bcccccca 10148181 81 5.71 16-Sep-10
5083 BCCCCCCD 10145176 81 5.71 16-Sep-10
0126 ADCBACCA 10145166 81 5.71 16-Sep-10
8876 DDCCCCCD 10148244 81 5.71 16-Sep-10
9454 DDCCCCCA 10148016 81 5.71 16-Sep-10
9500 bcccccca 10113050 81 5.71 16-Sep-10
8974 AACBCAAA 10148301 81 5.71 16-Sep-10
9662 BCDCCCAA 10126108 81 5.71 16-Sep-10
4917 BDCCACCBA 81 5.71 16-Sep-10
0111 BDDBACCA 10145103 81 5.71 16-Sep-10
0804 ACCCCCAA 10113131 81 5.71 16-Sep-10
6618 bdccacca 10126029 81 5.71 16-Sep-10
0111 BDDBACCA 81 5.71 16-Sep-10
2912 Bdacccca 10148014 81 5.71 16-Sep-10
5243 bcabccca 10125002 81 5.71 16-Sep-10
1861 BCCCCCCA 10113015 81 5.71 16-Sep-10
6525 bdccdcca 10156019 81 5.71 16-Sep-10
5112 bdccacca 10126034 81 5.71 16-Sep-10
0759 ADCCCCCD 10113179 81 5.71 16-Sep-10
3654 BDACCCCA 10113138 81 5.71 16-Sep-10
6508 BDDBACCA 10145031 81 5.71 16-Sep-10
1719 BCCCCCCB 10113190 81 5.71 16-Sep-10
1238 BDDCCCCB 10148090 81 5.71 16-Sep-10
2417 ADCCCCCA 10148155 81 5.71 16-Sep-10
1077 adabccca 10148012 81 5.71 16-Sep-10
1615 ABCBCCB 10145118 81 5.71 16-Sep-10
7660 ddabccca 10113225 81 5.71 16-Sep-10
6445 bbcbacca 10113003 81 5.71 16-Sep-10
5256 BCCCCCCA 10148101 81 5.71 16-Sep-10
9369 bdacacaa 10125032 81 5.71 16-Sep-10
3440 DDABCAA 10126085 81 5.71 16-Sep-10
5083 BCCCCCCD 10145176 81 5.71 16-Sep-10
8701 BCABCCCA 10148272 81 5.71 16-Sep-10
5174 ADCCCCCA 1014 8104 81 5.71 16-Sep-10
6158 DACBCCCA 10125007 81 5.71 16-Sep-10
6686 adccccca 10145032 81 5.71 16-Sep-10
5174 ADCCCCCA 10148082 81 5.71 16-Sep-10
7425 BBDBCCCA 10125105 81 5.71 16-Sep-10
0729 ADCCCCCB 10113008 81 5.71 16-Sep-10
2437 bbcbacca 10113071 81 5.71 16-Sep-10
1647 BCCCCCCA 10125013 81 5.71 16-Sep-10
9649 BCCCCCCCA 10145017 81 5.71 16-Sep-10
5993 BDADCAAA 10126159 81 5.71 16-Sep-10
1647 BCCCCCCA 10125013 81 5.71 16-Sep-10
1984 DDCCCCCA 10145039 81 5.71 16-Sep-10
9816 BDACCDAA 10126078 81 5.71 16-Sep-10
8701 BCABCCCA 10148272 81 5.71 16-Sep-10
4126 BDDCACAA 10126111 81 5.71 16-Sep-10
4017 ACCCCCAA 10156020 81 5.71 16-Sep-10
7177 cccbccca 10125171 81 5.71 16-Sep-10
7199 ACCBCCCA 10145106 81 5.71 16-Sep-10
2959 ADCCCCCD 10113217 81 5.71 16-Sep-10
2195 BACCCAA 10145183 81 5.71 16-Sep-10
0759 ADCCCCCD 10113179 81 5.71 16-Sep-10
0850 DCCCCCAA 10145160 81 5.71 16-Sep-10
0597 BCCCCCCA 10113079 81 5.71 16-Sep-10
9608 BDDCCCCA 10125029 81 5.71 16-Sep-10
7225 BBCBCACA 10126066 81 5.71 16-Sep-10
1861 BCCCCCCA 10113015 81 5.71 16-Sep-10
4447 BACCCCCA 10113031 81 5.71 16-Sep-10
8701 CCCBCCCA 10148227 81 5.71 16-Sep-10
4710 BCCCCCCA 10113125 81 5.71 16-Sep-10
6285 BDCCACCA 10172012 81 5.71 16-Sep-10
0048 dacbccca 10148236 81 5.71 16-Sep-10
6365 AACBCCCA 10125180 81 5.71 16-Sep-10
7589 bddaccca10148062 81 5.71 16-Sep-10
8891 adcdcccb 10113136 81 5.71 16-Sep-10
5390 ADCBCACA 10148216 81 5.71 16-Sep-10
1860 ADCCCCCA 10125052 81 5.71 16-Sep-10
1984 DDCCCCCA 10145039 81 5.71 16-Sep-10
9800 ADCBCACA 10148096 81 5.71 16-Sep-10
9366 BACCCCDD 10126190 81 5.71 16-Sep-10
1355 BDCCCBDA 10145137 81 5.71 16-Sep-10
5390 ADCBCACA 10148216 81 5.71 16-Sep-10
1131 BACCCCCA 10148257 81 5.71 16-Sep-10
1950 adccccca 10125182 81 5.71 16-Sep-10
1687 BDDCCCCB 10148042 81 5.71 16-Sep-10
7124 BDCCCABA 10172059 81 5.71 16-Sep-10
4126 BDDCACAA 10126111 81 5.71 16-Sep-10
0051 ADCCCCCA 10148064 81 5.71 16-Sep-10
7425 BBDBCCCA 10125105 81 5.71 16-Sep-10
3485 ADCCCCCCD 10113046 81 5.71 16-Sep-10
4949 bddccccd 10113039 81 5.71 16-Sep-10
1312 DACBCCCD 10148010 81 5.71 16-Sep-10
5416 bacccdca 10113112 81 4.29 16-Sep-10
9817 CACACCCD 10126041 81 4.29 16-Sep-10
0614 BACCCACA 10145072 81 4.29 16-Sep-10
6465 BCDCCCCA 10145060 81 4.29 16-Sep-10
5492 CDCCCDCA 10156086 81 4.29 16-Sep-10
7623 DDCCACCA 10148022 81 4.29 16-Sep-10
4906 cdaccdaa 10125142 81 4.29 16-Sep-10
2339 ADDCCCDA 10148065 81 4.29 16-Sep-10
3597 AACCCCCA 10125137 81 4.29 16-Sep-10
4161 caccccca 10126210 81 4.29 16-Sep-10
5440 ACCCCCCCA 10148315 81 4.29 16-Sep-10
4307 BBCCACCA 10145190 81 4.29 16-Sep-10
9320 AACCCCCA 10113092 81 4.29 16-Sep-10
5149 badccccb 10126134 81 4.29 16-Sep-10
4949 bcdccccd 10113039 81 4.29 16-Sep-10
4954 BACCACCD 10145051 81 4.29 16-Sep-10
0509 ACCCCCCD 10148225 81 4.29 16-Sep-10
0585 ADABCACA 10148308 81 4.29 16-Sep-10
1892 AACCCCCA 10145055 81 4.29 16-Sep-10
7144 BACCCACA 10145002 81 4.29 16-Sep-10
5158 dacbacda 10126097 81 4.29 16-Sep-10
4638 BCDCCCCC 10148153 81 4.29 16-Sep-10
0282 bcdccccca 10125134 81 4.29 16-Sep-10
2625 0 DBCCCCCA 10145161 81 4.29 16-Sep-10
3742 aaccbcaa10148044 81 4.29 16-Sep-10
5101 BCDCCCCB 10145117 81 4.29 16-Sep-10
4564 BADCCCB 10126147 81 4.29 16-Sep-10
0520 ADDCCCCA 10113090 81 4.29 16-Sep-10
9783 BACCCACA 10145022 81 4.29 16-Sep-10
7390 ADCCACCA 10148174 81 4.29 16-Sep-10
1556 aacccdad 10126201 81 4.29 16-Sep-10
1951 ADCCACCA 10156001 81 4.29 16-Sep-10
4564 BADCCCB 10126147 81 4.29 16-Sep-10
9189 BAACCDAA 10126104 81 4.29 16-Sep-10
3073 BADCCCCB 10148276 81 4.29 16-Sep-10
8729 BDCCADBD 10126043 81 4.29 16-Sep-10
9795 ADCCACCB 10156005 81 4.29 16-Sep-10
4265 bcdccccd 10113164 81 4.29 16-Sep-10
9818 ACCCCCCA 10113178 81 4.29 16-Sep-10
4000 dacbacda 10126068 81 4.29 16-Sep-10
3875 BACCCACA 10145111 81 4.29 16-Sep-10
7430 dcccccca 81 4.29 16-Sep-10
3229 bcdccccd 10113095 81 4.29 16-Sep-10
2500 BDAAACCA 10126231 81 4.29 16-Sep-10
4256 ADDBDCCA 10125076 81 4.29 16-Sep-10
8617 BACCACCA 10145061 81 4.29 16-Sep-10
9757 BDDCAAAB 10126170 81 4.29 16-Sep-10
2240 ACDBCAAD 10113007 81 4.29 16-Sep-10
9829 BCCCACCA 10113123 81 4.29 16-Sep-10
3500 ACCACAAB 10126081 81 4.29 16-Sep-10
9992 adabcaca 10148310 81 4.29 16-Sep-10
0141 DCCCCCCA 10113061 81 4.29 16-Sep-10
3900 ADCCACCA 10113025 81 4.29 16-Sep-10
3446 BCDCCCCC 10148143 81 4.29 16-Sep-10
2042 bcdccccd 10113105 81 4.29 16-Sep-10
8617 BACCACCA 10145061 81 4.29 16-Sep-10
7982 bdcaaacb 10148039 81 4.29 16-Sep-10
8278 ACCCCCCD 10148260 81 4.29 16-Sep-10
4000 DACBACDA 10126068 81 4.29 16-Sep-10
9859 BDACBCB 10172027 81 4.29 16-Sep-10
0735 aaccccca 10145055 81 4.29 16-Sep-10
1461 ADCCCACA 10125159 81 4.29 16-Sep-10
4337 aaccccca 10148290 81 4.29 16-Sep-10
8176 BACCACCA 10145020 81 4.29 16-Sep-10
0621 DDCCCDCA 10113120 81 4.29 16-Sep-10
9502 BADCCCCC 10145092 81 4.29 16-Sep-10
7550 DDDBACDA 10126037 81 4.29 16-Sep-10
7022 ABCBCDCA 10125115 81 4.29 16-Sep-10
4087 AACCCCCA 10113182 81 4.29 16-Sep-10
2395 bdaccdca 1O113118 81 4.29 16-Sep-10
4256 ADDBDCCA 10125076 81 4.29 16-Sep-10
2135 BDCCAACA 10113076 81 4.29 16-Sep-10
4890 BDAAACCD 10126152 81 4.29 16-Sep-10
7769 BACCACCA 10113195 81 4.29 16-Sep-10
8819 ADCACACD 10156021 81 4.29 16-Sep-10
6771 ACCCCCCA 10125127 81 4.29 16-Sep-10
4890 BDAAACCD 10126152 81 4.29 16-Sep-10
2438 BDAAACCD 10126063 81 4.29 16-Sep-10
8614 BCABBCCA 10125030 81 4.29 16-Sep-10
9050 dcccccca 81 4.29 16-Sep-10
9561 baacccca 10125077 81 4.29 16-Sep-10
4544 AACCCCCD 10126179 81 4.29 16-Sep-10
9525 DADACCAD 10126098 81 4.29 16-Sep-10
7430 dcccccca 10125003 81 4.29 16-Sep-10
0653 bdccaac 10125012 81 4.29 16-Sep-10
9156 accccccd 10125087 81 4.29 16-Sep-10
5158 dacbacda 10126097 81 4.29 16-Sep-10
0096 BACCACBA 10148099 81 4.29 16-Sep-10
3229 bcdccccd 10113095 81 4.29 16-Sep-10
7537 DCBBCCCB 10145001 81 4.29 16-Sep-10
2538 AACCCCCA 10148159 81 4.29 16-Sep-10
3597 AACCCCCA 10125137 81 4.29 16-Sep-10
0719 DDCCACCB 10126162 81 4.29 16-Sep-10
6980 DACCCCCA 10148286 81 4.29 16-Sep-10
3900 ADCCACCA 10113025 81 4.29 16-Sep-10
1815 baacccdb 81 4.29 16-Sep-10
3475 BBCCACCA 10145152 81 4.29 16-Sep-10
4782 BDAAACCD 10172008 81 4.29 16-Sep-10
7631 BCDCCCCD 10113021 81 4.29 16-Sep-10
4801 BBCCBCCA 10145157 81 4.29 16-Sep-10
6905 ACCCCCBC 10113107 81 4.29 16-Sep-10
9509 AABBCCCA 10148169 81 4.29 16-Sep-10
6690 acccccca 10145044 81 4.29 16-Sep-10
6972 DADACCAD 10126194 81 4.29 16-Sep-10
7378 CADCCCAA 10126121 81 4.29 16-Sep-10
7631 BCDCCCCD 10113021 81 4.29 16-Sep-10
4890 BDAAACCD 10126152 81 4.29 16-Sep-10
0621 DDCCCDCA 81 4.29 16-Sep-10
9963 AACCCCCA 10125166 81 4.29 16-Sep-10
0096 BACCACBA 10148099 81 4.29 16-Sep-10
9050 dcccccca 10113003 81 4.29 16-Sep-10
6644 DADACCAD 10126128 81 4.29 16-Sep-10
8428 CDCCACCB 10126051 81 4.29 16-Sep-10
4527 dcccccca 1o113o63 81 4.29 16-Sep-10
8749 DCCCCCCA 10148024 81 4.29 16-Sep-10
0439 dacbacda 10126206 81 4.29 16-Sep-10
1138 ABCCCCBA 81 4.29 16-Sep-10
0048 aaccccca 10148291 81 4.29 16-Sep-10
0922 ADCCDCCA 10113161 81 4.29 16-Sep-10
5689 ABCBDCCA 10125108 81 4.29 16-Sep-10
9429 ddcacdca huynh thi thanh thao 81 4.29 16-Sep-10
6465 BCDCCCCA 10145060 81 4.29 16-Sep-10
5268 BCDCCCCA 10148052 81 4.29 16-Sep-10
0662 bcdccccb 10113165 81 4.29 16-Sep-10
6690 acccccca 10145044 81 4.29 16-Sep-10
0361 ADCCACCA 10145114 81 4.29 16-Sep-10
0719 DDCCACCB 10126162 81 4.29 16-Sep-10
2538 AACCCCCA 10148159 81 4.29 16-Sep-10
2395 bdaccdca 1O113118 81 4.29 16-Sep-10
0786 BCCCACCD 10148198 81 4.29 16-Sep-10
5101 BCDCCCCB 10145117 81 4.29 16-Sep-10
4907 AABBCCCA 10148293 81 4.29 16-Sep-10
2500 BDAAACCA 10126231 81 4.29 16-Sep-10
9560 baccadab 10113006 81 4.29 16-Sep-10
0798 bdacdccb 10126080 81 4.29 16-Sep-10
9366 CACCCCDD 10126190 81 4.29 16-Sep-10
9635 bcccacca 10113070m 81 4.29 16-Sep-10
9828 DBACCCAA 10156049 81 4.29 16-Sep-10
4986 ACCCCCCC 10148112 81 4.29 16-Sep-10
2004 BADCCCCD 10148025 81 4.29 16-Sep-10
5633 AAACCCCA 10145082 81 2.86 16-Sep-10
3057 BBACCADA 10126229 81 2.86 16-Sep-10
3865 AAACCCCA 10145029 81 2.86 16-Sep-10
6419 DBCCACCA 10145136 81 2.86 16-Sep-10
1083 DADACCCA 10156003 81 2.86 16-Sep-10
1307 ddacdccb 10126136 81 2.86 16-Sep-10
3672 AAABACCB 10172006 81 2.86 16-Sep-10
1992 DADACAAC 81 2.86 16-Sep-10
2710 ABDCCCCA 10125034 81 2.86 16-Sep-10
5434 BCACBCCA 10148192 81 2.86 16-Sep-10
2269 BADCACCA 10145086 81 2.86 16-Sep-10
9056 ACCCBCCA 10156045 81 2.86 16-Sep-10
7537 DCABACCB 10145001 81 2.86 16-Sep-10
4775 ADDCACC 10148292 81 2.86 16-Sep-10
8573 BDDAADCB 10126062 81 2.86 16-Sep-10
0220 BADCACCA 10145020 81 2.86 16-Sep-10
1629 ADACCDCA 10148050 81 2.86 16-Sep-10
7008 DACCCACA 10156015 81 2.86 16-Sep-10
4756 DAACCCCA 10156012 81 2.86 16-Sep-10
4177 ADDCDCCA 10125021 81 2.86 16-Sep-10
7008 DACCDCCA 10148309 81 2.86 16-Sep-10
7387 dcacccca 10125078 81 2.86 16-Sep-10
6889 DDCDBACDC 10126110 81 2.86 16-Sep-10
4656 DACCCACA 10156015 81 2.86 16-Sep-10
4656 DACCCACA 10156015 81 2.86 16-Sep-10
5544 acccacda 10145098 81 2.86 16-Sep-10
1688 BADCCACA 10172036 81 2.86 16-Sep-10
4700 DCCCACCA 10113153 81 2.86 16-Sep-10
5464 BBACDCCB . 10172056 81 2.86 16-Sep-10
8363 AAACCCCA 10145058 81 2.86 16-Sep-10
9289 ACCCACCA 10145132 81 2.86 16-Sep-10
1920 AADCCAAB 10148178 81 2.86 16-Sep-10
0809 CBACCCCB 10126019 81 2.86 16-Sep-10
7008 DACCDCCA 81 2.86 16-Sep-10
6310 DCACCCDA 10126166 81 2.86 16-Sep-10
0204 ABACCCCA 10148054 81 2.86 16-Sep-10
4656 DACCCACA 10156015 81 2.86 16-Sep-10
1175 ADCCBDCA 10148284 81 2.86 16-Sep-10
8363 AAACCCCA 10145058 81 2.86 16-Sep-10
8557 cadccaac 10148262 81 2.86 16-Sep-10
1981 DCCAACCA 10156029 81 2.86 16-Sep-10
3315 ACCCACCD 10125156 81 2.86 16-Sep-10
2039 BADCACCA 10172033 81 2.86 16-Sep-10
7209 dcdaccca 10125082 81 2.86 16-Sep-10
4840 BBACCADA 10126234 81 2.86 16-Sep-10
1629 ADACCDCA 10148312 81 2.86 16-Sep-10
4548 ACCCACCC 10113124 81 2.86 16-Sep-10
5729 DDACBCCA 10113099 81 2.86 16-Sep-10
9289 ACCCACCA 10145132 81 2.86 16-Sep-10
9056 ACCCBCCA 10156045 81 2.86 16-Sep-10
1981 DCCAACCA 10156029 81 2.86 16-Sep-10
0214 ACDCCCCA 10113083 81 2.86 16-Sep-10
1550 ADCABDCB-10126232 81 2.86 16-Sep-10
8963 ACCCDCCD 10125063 81 2.86 16-Sep-10
1992 acaccccb 10145133 81 2.86 16-Sep-10
6448 abcdacba 81 2.86 16-Sep-10
4756 DAACCCCA 10156012 81 2.86 16-Sep-10
6607 addaaccc 10125033 81 2.86 16-Sep-10
4756 DAACCCCA 10156012 81 2.86 16-Sep-10
2471 aaacccda    10145165 81 2.86 16-Sep-10
2677 daccbcca 10113077 81 2.86 16-Sep-10
4396 cbaccccb 10172050 81 2.86 16-Sep-10
4197 bccaaacb 10125191 81 2.86 16-Sep-10
7393 BADCACCA 10145175 81 2.86 16-Sep-10
2556 acaacccd 10156089 81 2.86 16-Sep-10
5427 DBDCCCCA 10148028 81 2.86 16-Sep-10
1565 aaacccca 10145153 81 2.86 16-Sep-10
1908 ACDACCCA 10113088 81 2.86 16-Sep-10
2556 acaacccd 10156089 81 2.86 16-Sep-10
3283 ACDCCCCA 10113083 81 2.86 16-Sep-10
6889 DDCDBACDC 10126176 81 2.86 16-Sep-10
2039 BADCACCA 10172033 81 2.86 16-Sep-10
6045 ACCCDCCA 10145004 81 2.86 16-Sep-10
4700 DCCCACCA 10113153 81 2.86 16-Sep-10
7393 BADCACCA 10145175 81 2.86 16-Sep-10
0809 CBACCCCA 10126019 81 2.86 16-Sep-10
7858 ADACBCCA 10148019 81 2.86 16-Sep-10
7878 BAAACDCA 10172057 81 2.86 16-Sep-10
0722 dcdcccca 10125103 81 2.86 16-Sep-10
8176 BADCACCA 10145020 81 2.86 16-Sep-10
3427 AACCACCB 10148319 81 2.86 16-Sep-10
8850 DBACCCCA 10113224 81 2.86 16-Sep-10
1548 ACDCCCCB 10126082 81 2.86 16-Sep-10
2039 BADCACCA 10172033 81 2.86 16-Sep-10
7878 BAAACDCA 10172057 81 2.86 16-Sep-10
6855 ABCCBCCA 10126009 81 2.86 16-Sep-10
9970 ACCCACCA 10145189 81 2.86 16-Sep-10
8401 aaacacca 10145054 81 1.43 16-Sep-10
3911 CAABADCA 10172053 81 1.43 16-Sep-10
9062 aaccabca 10148271 81 1.43 16-Sep-10
0051 1A2D3C4C5C6C7C8A 10148064 81 1.43 16-Sep-10
7598 AACCBACD 10126012 81 1.43 16-Sep-10
7598 AACCBACD 10126012 81 1.43 16-Sep-10
0361 DADAACCA 10125128 81 1.43 16-Sep-10
5989 CAABADCA 10172018 81 1.43 16-Sep-10
9662 ACDCCBCA 10126186 81 1.43 16-Sep-10
4762 AADCACCB 10172023 81 1.43 16-Sep-10
5803 AACCBACD 10126012 81 1.43 16-Sep-10
4278 a d a c c c c b 1018229 81 0 16-Sep-10
7584 AADAAACD 81 0 16-Sep-10
5989 10172018 CAABADCA 81 0 16-Sep-10
7584 AADAAACD 10126045 81 0 16-Sep-10
3498 daacddcb 10126114 81 0 16-Sep-10
9948 CCDCADCA 10125120 81 0 16-Sep-10
3498 daacddcb 10126114 81 0 16-Sep-10
7584 AADAAACD 81 0 16-Sep-10

Số lần xem trang: 2121
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 5 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 3 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 2 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 1 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm NV2 NV3 PV100 ngày 13/10/2010 (13-10-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai ba hai sáu

Xem trả lời của bạn !