Danh sách các bạn nhắn tin - danh sách nộp giấy chưa cập nhật

4 số ĐT Cuối traloi made diem
3905 ABCADCCA 10171008 78 8.75
6178 ABCADCCA 10171005 78 8.75
7441 ABCADCCA 10116015. DH10NT 78 8.75
9648 ABCADCCA 10141024 78 8.75
0291 ABCADCCA 10116061 78 8.75
4512 ABCADCCA 10117158 78 8.75
5185 ABBADCAA 10171059 78 8.75
5929 abbadcaa 10116087 78 8.75
6800 ABCADCCA 10171045 78 8.75
9648 ABCADCCA 10141024 78 8.75
7441 ABCADCCA 10116015. DH10NT 78 8.75
5682 ABCADCCA 10116135 78 8.75
1714 cbbadcca 10117243 78 8.75
7791 ABBADCAC 10117013 78 7.5
8227 ABDAACCA 10158027 78 7.5
4160 AABADCAA 10117012 78 7.5
5777 abaadcaa 78 7.5
3148 ABCADCAA 10171038 78 7.5
3429 ABAADCAA 10117046 78 7.5
7765 AACADCCA 10116126 78 7.5
5777 abaadcaa 10116093 78 7.5
8447 ABCDDCCA 10117217 78 7.5
6103 ABDADCBA 10117019 78 7.5
3429 ABCADCAA 10117046 78 7.5
8213 ABCAACCA 10117161 78 7.5
8227 ABDAACCA 10158027 78 7.5
7679 ABCADCCC 10116141 78 7.5
5228 ABBADCAC 10141006 78 7.5
2878 ABAADCCD 10116154 78 7.5
0557 ABBADAAA 10116092 78 7.5
0557 ABBADAAA 10116092 78 7.5
1733 ABDADCBA 10117019 78 7.5
6483 ABCADCAA 10171043 78 7.5
6087 ABCADCAA 10132020 78 7.5
0836 ABAADCAA 10117160 78 7.5
0836 ABAADCAA 10117160 78 7.5
7005 ABBADCAC 10171022 78 7.5
6102 abcadcaa 10141019 78 7.5
6727 ABCADCAA 10116166 78 7.5
3756 ABCADCAA 10117207 78 7.5
5845 ABCADCAA 10117173 78 7.5
5777 abaadcaa 78 7.5
5971 ABCADCAA 1016144 78 7.5
9694 abaadcaa 10117179 78 7.5
7450 ABCADCAA 10117246 78 7.5
3262 ABCADCAA 10117152 78 7.5
2878 abaadccd 10116048 78 7.5
0291 ABCADCAA 10116119 78 7.5
1392 abcadcba 10117143 78 7.5
6745 ABCDDCCA 10117001 78 7.5
2758 ABCADCAA 10116156 78 7.5
9336 ABBADCAD 10117101 78 7.5
3262 ABCADCAA 10117152 78 7.5
1745 ABDAACCA 10171041 78 7.5
8891 Abcadcba 10117143 78 7.5
0836 ABAADCAA 10117160 78 7.5
4723 DBBADCAA 10171029 78 7.5
0095 ABCADCAA 10117146 78 7.5
9301 abaadcaa 10117188 78 7.5
9707 ABDADBCA 78 7.5
9693 ABCDDCAA 10117098 78 6.25
2040 ABAADCAD 10117216 78 6.25
7715 AAAADCBA 10171051 78 6.25
3541 ABCDDCAA 10116046 78 6.25
7504 AABADCAC 10116133 78 6.25
7378 ABCADCAC 10116055 78 6.25
9811 ABCADCAC 10117222 78 6.25
5005 ABCADCAB 10117014 78 6.25
6188 ABCDDCCB 10116003 78 6.25
3180 ABADCCCA 10171028 78 6.25
6536 ABCADCAC 10116107 78 6.25
5958 ABCADCBB 10117200 78 6.25
2976 abcadcbb 10117170 78 6.25
8640 ABCCDCDA 10116051 78 6.25
2944 ABCADCAD 10141007 78 6.25
4765 ABAADCAC 15108002 78 6.25
0280 ABBADAAD 12345678 78 6.25
3221 AACADCBA 1011721200 78 6.25
9068 ABAADCAD 10158040 78 6.25
1343 ABAADCAD 10117127 78 6.25
7492 ABCADCAB 10117094 78 6.25
2442 abaaaccd 10117123 78 6.25
2180 ABAAACAA 10171039 78 6.25
6860 ABDADCAB 10117252 78 6.25
1936 ABCAACCC 10117247 78 6.25
0428 ABCADCAD 10171021 78 6.25
0773 ABCADCAC 10117254 78 6.25
2853 ABCADCAC 10117185 78 6.25
6745 ABBACCAB 10117114 78 6.25
3492 AACADCAA 10117009 78 6.25
3142 ABCADCAD 10117250 78 6.25
6575 ABCADCAB 10117242 78 6.25
1488 AABADCAB 10117194 78 6.25
9625 ACBADCDD 10171001 78 6.25
5673 ABCADDCC 10171006 78 6.25
6718 ABCADCDC 10171033 78 6.25
5179 abcadcab 10117177 78 6.25
6839 AACADCAA 10116155 78 6.25
6694 abcadca 1016144 78 6.25
9720 ABCADCAB 10117269 78 6.25
9425 ABAAACDA 10116008 78 6.25
2127 Abcadcad 10117073 78 6.25
5850 ABCBDCAA 78 6.25
0729 ABCADCAD 78 6.25
9947 ABCADCAD 10117075 78 6.25
2001 ABCADACC 10158044 78 6.25
0136 ABCDDCAA 10116161 78 6.25
7617 abcadcab 10141010 78 6.25
6361 abcadcb 10117080 78 6.25
7334 ABBDDBCC 10116131 78 6.25
2246 ABDADDAA 10117159 78 6.25
7192 AACADCAA 10116086 78 6.25
2118 AACADCAA 10117108 78 6.25
7456 abccdccb 10116066 78 6.25
3203 ABCADCAC 10171015 78 6.25
3046 AACADCAA 10116091 78 6.25
0020 ABAAACDA 10116008 78 6.25
0641 ABCADCAC 10171023 78 6.25
1264 ABAADCAD 10158025 78 6.25
9435 ABCADCAD 10158039 78 6.25
3902 ABCAACAA 10116031 78 6.25
0280 ABBADAAD 10117245 78 6.25
5724 ABCADCAB 78 6.25
5701 AACADCAA 10116070 78 6.25
0169 abdadcbb 10117038 78 6.25
3742 AACADCCD 10117031 78 6.25
0360 ABCDDCAD 10117226 78 5
1163 ABCABAAA 10117070 78 5
9174 ABCCDDAA 10117048 78 5
3062 AACADCAC 10117128 78 5
6639 AACADACC 10158003 78 5
5509 dbaaacaa pham djnh thai dh1oCT 78 5
9566 ABACDCAC 10117224 78 5
2540 abcdacaa 10171044 78 5
7000 ABCCDDAA 10117042 78 5
4423 aabadadt 10116067 78 5
9766 ABBDDBAC 10116167 78 5
1883 ABCABCAC 10116117 78 5
8240 ABCDDCAD 10116032 78 5
5042 A BBADCAA 10117182 78 5
5606 ABAAACAD 10116077 78 5
6976 ABBAADAC 10116002 78 5
8034 ABCAACAB 10117027 78 5
0810 AACADCAB 10171009 78 5
3498 AACDDCBA 10117215 78 5
9164 ABCADDAB 10117119 78 5
3198 AACADCAC 10117055 78 5
7973 ABCADABC 10116096 78 5
7505 ABCDDCAD 10117208 78 5
9412 ABAAACAC 10116099 78 5
9096 abacdcac 10117058 78 5
4496 ABCADDAC 10171057 78 5
5458 abaaccb 10158046 78 5
0179 AACADCAC 10117074 78 5
7505 ABCDDCAD 10117208 78 5
4879 abaaddab 10158001 78 5
5458 abaaccb 10158046 78 5
3740 ABCAACBC 10171018 78 5
1392 ABCAACAD 10117053 78 5
9096 abacdcac 10117058 78 5
4286 ABAAACAD 10116054 78 5
1797 ABCADDAC 10117157 78 5
3808 AAADDCAC 10132019 78 3.75
5834 AACACBCB 10117190 78 3.75
0169 AACADDAD 10117078 78 3.75
8801 aacaddad 10117120 78 3.75
8442 ABCDCCA 10117210 78 3.75
2140 aacacbcb nguyen thanh khanh DH10CT 78 3.75
5384 AACADDAC 10117024 78 3.75
3808 AAADDCAC 10132019 78 3.75
4782 AAADDCAC 10117007 78 3.75
5193 abcdccab truong thi cam van dk10 ct 78 3.75
5834 AACACBCB nguyencongthang DH10CT 78 3.75
6070 ABCDACAD 10141009 78 3.75
9295 AAADDCAC 10171058 78 3.75
4456 A B C A D C A A 10171064 78 2.5
6228 A B B A D C C A 10171060 78 1.25
9282 0 ABBADCDA 10117135 78 0

Số lần xem trang: 12053
Điều chỉnh lần cuối: 16-09-2010

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 5 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 3 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 2 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 1 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm NV2 NV3 PV100 ngày 13/10/2010 (13-10-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn không bốn không

Xem trả lời của bạn !