Các bạn nộp giấy đang tiếp tục cập nhật

4 so dt cuoi traloi made diem ngay
3800 AABAAD 10112006 47 8.33 13-Sep-10
8676 CABAAB 10142146 47 8.33 13-Sep-10
0840 CABAAB DO THI LIEN DH10DY 47 8.33 13-Sep-10
0840 CABAAB DO THI LIEN DH10DY 47 8.33 13-Sep-10
2311 AABAAD LINHDH10DY 47 8.33 13-Sep-10
2311 AABAAD LINHDH10DY 47 8.33 13-Sep-10
0586 CAAACD LENAMTRUNGDH10CN 47 6.67 13-Sep-10
4900 AABABD 10142015 47 6.67 13-Sep-10
4965 aabacd 10112192 47 6.67 13-Sep-10
0220 aabadd 10112183 47 6.67 13-Sep-10
1862 DABACD NGUYEN HOANG SON LOP DH10TA 47 6.67 13-Sep-10
0241 aabacd 10112150 47 6.67 13-Sep-10
3311 AABACD 47 6.67 13-Sep-10
6071 AABACD daothimythinh 47 6.67 13-Sep-10
1794 aabacd 10112164 47 6.67 13-Sep-10
5383 CAAACD 10111024 47 6.67 13-Sep-10
1862 dabacd nguyen hoag son lop dh10ta 47 6.67 13-Sep-10
3619 BABAAB 10112134 47 6.67 13-Sep-10
5230 AABACD 10112156 47 6.67 13-Sep-10
3565 BABACD Huynh Hoai Diem 47 6.67 13-Sep-10
7297 AABACD 10142084 47 6.67 13-Sep-10
4965 aabacd 10112192 47 6.67 13-Sep-10
4900 AABABD 10142015 47 6.67 13-Sep-10
0220 aabadd 10112183 47 6.67 13-Sep-10
5273 AABACD 10112057 47 6.67 13-Sep-10
5470 AABACD 10112098 47 6.67 13-Sep-10
4299 AABACD 10142124 47 6.67 13-Sep-10
5383 CAAACD 10111024 47 6.67 13-Sep-10
2472 aabadd 10112210 47 6.67 13-Sep-10
9084 AABACD DH10TA Nong nguyen thuc 47 6.67 13-Sep-10
8017 AABACD 10112139 47 6.67 13-Sep-10
5240 aabadd 10112186 47 6.67 13-Sep-10
4299 AABACD 47 6.67 13-Sep-10
4234 AABACD LA QUOC VINH HANG DH10TY 47 6.67 13-Sep-10
9477 AABACD 10142168 47 6.67 13-Sep-10
1125 DABACD !0!42O86 47 6.67 13-Sep-10
5383 CAAACD 10111024 47 6.67 13-Sep-10
7549 AABACD 10112241 47 6.67 13-Sep-10
7534 Aabacd 10112233 47 6.67 13-Sep-10
3329 AABACD 10142072 47 6.67 13-Sep-10
7775 AABACD 10112084 47 6.67 13-Sep-10
1535 aabacd 10142070 47 6.67 13-Sep-10
6222 AABACD Ha Huy Than 47 6.67 13-Sep-10
4123 AABACD 10142125 47 6.67 13-Sep-10
9477 AABACD 47 6.67 13-Sep-10
9493 AABABD 10142006 47 6.67 13-Sep-10
0540 AABACD 10142020 47 6.67 13-Sep-10
4711 AABACD 10161079 47 6.67 13-Sep-10
2469 DABACD TONGTHIKIEUHOADH10TA 47 6.67 13-Sep-10
4027 AABACD 10112081 47 6.67 13-Sep-10
1500 DABACD 10112007. 47 6.67 13-Sep-10
9925 AABACD 1011289 47 6.67 13-Sep-10
8662 AABACD 10142131 47 6.67 13-Sep-10
6196 DABACD TRAN PHAT DAT lop DH10TY 47 6.67 13-Sep-10
7775 AABACD 10112084 47 6.67 13-Sep-10
8066 AABACD 10142127 47 6.67 13-Sep-10
7217 AABACD 10142118 47 6.67 13-Sep-10
6863 AABACD 10112056 47 6.67 13-Sep-10
2851 AABACD 10161024 47 6.67 13-Sep-10
4027 AABACD 10112081 47 6.67 13-Sep-10
2433 DABACD 10142077 47 6.67 13-Sep-10
1500 DABACD 10112007 47 6.67 13-Sep-10
6547 AABACD DH10TA tran van tam 47 6.67 13-Sep-10
0140 AABACD PHAM THANH DAT 47 6.67 13-Sep-10
8720 AABACD Nguyen Thi Thanh Thao 47 6.67 13-Sep-10
5470 AABACD 10112098 47 6.67 13-Sep-10
7297 AABACD 10142084 47 6.67 13-Sep-10
0968 aabacd 10112126 47 6.67 13-Sep-10
7739 AABACD 10112047 47 6.67 13-Sep-10
5646 AABACD 10112103 47 6.67 13-Sep-10
1794 aabacd 10112164 47 6.67 13-Sep-10
3312 AABACD 10112107 47 6.67 13-Sep-10
8017 AABACD 10112139 47 6.67 13-Sep-10
5346 dabacd 10111033 47 6.67 13-Sep-10
6951 DABACD 10142208 47 6.67 13-Sep-10
4013 AABABD DOQUANGHUNG 47 6.67 13-Sep-10
4323 AABACD 10112197 47 6.67 13-Sep-10
5020 DABACD 10142192 47 6.67 13-Sep-10
7534 AABACD 10112233 47 6.67 13-Sep-10
2413 AABACD 10112231 47 6.67 13-Sep-10
6923 AABACD 10142085 47 6.67 13-Sep-10
9593 AABACD 10112215 47 6.67 13-Sep-10
4239 AABACD 10112138 47 6.67 13-Sep-10
9873 AABACD nguyenminhkhang-DH10TY 47 6.67 13-Sep-10
4189 AABACD NGUYEN THANH HOAI 47 6.67 13-Sep-10
4541 aabacd 10142029 47 6.67 13-Sep-10
5840 AABACD 10112213 47 6.67 13-Sep-10
9593 AABACD 10112215 47 6.67 13-Sep-10
6321 AABACD 10142159 47 6.67 13-Sep-10
3485 DABACD 10161048 47 6.67 13-Sep-10
7774 AABACB 10112111 47 5 13-Sep-10
7144 aaaacd 10112240 47 5 13-Sep-10
2520 AAAACD 10142001 47 5 13-Sep-10
8549 CAAACB 10112187 47 5 13-Sep-10
4766 AAAACD Duong mau thanh 47 5 13-Sep-10
3089 AAAACD NGUYEN HUU DUC 47 5 13-Sep-10
1768 aaaacd 10161153 47 5 13-Sep-10
1021 baaacd 10112178 47 5 13-Sep-10
7034 daaacd 10161056 47 5 13-Sep-10
5996 daaacd nguyenthithanhdh10ty 47 5 13-Sep-10
5508 DAAACD 10112203 47 5 13-Sep-10
0369 AAAACD 10112199 47 5 13-Sep-10
1527 AAAACD 47 5 13-Sep-10
1021 baaacd 47 5 13-Sep-10
2340 AAAACD 10142083 47 5 13-Sep-10
2048 AABDBD 47 5 13-Sep-10
1920 AAAACD 10112114 47 5 13-Sep-10
7001 AAAACD 10128097 47 5 13-Sep-10
4020 aAcacd vothituyethoa 47 5 13-Sep-10
7991 AAAACD 10142108 47 5 13-Sep-10
6000 AAAACD 10161161 47 5 13-Sep-10
5370 BAAACD 10161108 47 5 13-Sep-10
3576 aaaacd 10161066 47 5 13-Sep-10
1797 aaaacd truong minh lam 47 5 13-Sep-10
8020 AABADB 10112145 47 5 13-Sep-10
2400 ADBACD 10161018 47 5 13-Sep-10
1527 AAAACD 47 5 13-Sep-10
4023 ADBACD 10112185 47 5 13-Sep-10
7034 daaacd 10161056 47 5 13-Sep-10
6396 cdaacd 10161127 47 5 13-Sep-10
6396 cdaacd 10161127 47 5 13-Sep-10
6768 AAAACD 10111038 47 5 13-Sep-10
7735 aacacd 10142174 47 5 13-Sep-10
9278 AACACD 10112112 47 5 13-Sep-10
4424 aaaacd 10161007 47 5 13-Sep-10
8807 AABBCD 10112095 47 5 13-Sep-10
7905 AAAACD 10161061 47 5 13-Sep-10
5013 AAAACD 10161106 47 5 13-Sep-10
6990 AAAACD 10112034 47 5 13-Sep-10
6176 ADBACD 10112140 47 5 13-Sep-10
4348 AAAACD 10142047 47 5 13-Sep-10
0617 DAAACD LeThiTthuThuy 47 5 13-Sep-10
7855 AAAACD 10142191 47 5 13-Sep-10
9221 Caaacb 47 5 13-Sep-10
5345 AAAACD 10112236 47 5 13-Sep-10
9678 dcbabd 10112151 47 5 13-Sep-10
0234 AAAACD 10112115 47 5 13-Sep-10
5519 AAAACD 10112141 47 5 13-Sep-10
3111 AAAACD 10111003 47 5 13-Sep-10
5598 AAAACD 10142193 47 5 13-Sep-10
2351 AAAACD 10161103 47 5 13-Sep-10
5081 AAAACD NGUYENTHIBICHHANG DH10DY 47 5 13-Sep-10
1797 aaaacd truongminhlam 47 5 13-Sep-10
9278 AACACD 10112112 47 5 13-Sep-10
9394 aabadc 10111030 47 5 13-Sep-10
1527 AAAACD 10111005 47 5 13-Sep-10
6200 AAAACD 10142199 47 5 13-Sep-10
2520 AAAACD 10142001 47 5 13-Sep-10
5738 AAAACD 10142082 47 5 13-Sep-10
3257 aaaabd 10161125 47 5 13-Sep-10
9273 AABACB 10112041 47 5 13-Sep-10
6396 cdaacd 10161127 47 5 13-Sep-10
9519 DAAACD 10112074 47 5 13-Sep-10
7660 AAAACD 10142165 47 5 13-Sep-10
6738 DAAACD 10112193 47 5 13-Sep-10
7774 AABACB 10112111 47 5 13-Sep-10
2351 AAAACD 10161103 47 5 13-Sep-10
9691 ADBACD 10112124 47 5 13-Sep-10
9691 ADBACD 10112124 47 5 13-Sep-10
4890 AABAD 10161011 47 5 13-Sep-10
8542 aaaacd lethithanhthuy 47 5 13-Sep-10
6200 AAAACD 10142199 47 5 13-Sep-10
2372 AAAACD 10112079 47 5 13-Sep-10
6551 AAAACD HAMINHLAN 47 5 13-Sep-10
4576 AAAACD 10112174 47 5 13-Sep-10
6857 AABACB 10161039 47 5 13-Sep-10
0331 aaaacd 10111021 47 5 13-Sep-10
2833 AABACB 10112064 47 5 13-Sep-10
4766 AAAACD Duong mau thanh 47 5 13-Sep-10
7285 aaaacd 10112011 47 5 13-Sep-10
2878 AABACB 10112211 47 5 13-Sep-10
6298 aaaacd 10161089 47 5 13-Sep-10
5301 AAAACD 10142213 47 5 13-Sep-10
3048 AADADD 10112061 47 5 13-Sep-10
0774 AAAACD 10142039 47 5 13-Sep-10
9408 AAAACD 10142088 47 5 13-Sep-10
3257 aaaabd 10161125 47 5 13-Sep-10
6101 AACACD 10142100 47 5 13-Sep-10
8834 aaaacd 10161060 47 5 13-Sep-10
2048 AABDBD 10112228 47 5 13-Sep-10
1428 AAAACD LETHITHUYDH10TY 47 5 13-Sep-10
9221 Caaacb 10112012 47 5 13-Sep-10
2115 AAAACD 10112044 47 5 13-Sep-10
6157 ADAACD Duongha 47 3.33 13-Sep-10
9621 AACACB VONGUYENNGUYENNHUNGDH10TY 47 3.33 13-Sep-10
9621 AACACB VO NGUYEN NGUYEN NHUNG DH10TY 47 3.33 13-Sep-10
0003 AAAACB 10161050 47 3.33 13-Sep-10
5816 ADAACD 10142137 47 3.33 13-Sep-10
3909 ADAACD DAO THU TRINH 47 3.33 13-Sep-10
7540 aaabcd 10112132 47 3.33 13-Sep-10
8570 AAAACB 10111006 47 3.33 13-Sep-10
9948 ADAACD. MSSV:10142064.Ten: Pham Thi Thien Kieu 47 3.33 13-Sep-10
2016 adaacd 47 3.33 13-Sep-10
7856 AABCBB 10142014 47 3.33 13-Sep-10
9099 aaaccd 10112005 47 3.33 13-Sep-10
7319 AAAACB Cao Thi Hoai DH10DY 47 3.33 13-Sep-10
4264 AAADCD nguyenhuuhoangtien 47 3.33 13-Sep-10
1279 AACACB NGUYENVANKHOADH10TY 47 3.33 13-Sep-10
9099 aaaccd 10112005 47 3.33 13-Sep-10
1279 AAAACB 10112188 47 3.33 13-Sep-10
6066 aacbcd tran le vu nghi 47 3.33 13-Sep-10
5955 AAAACB 10142089 47 3.33 13-Sep-10
0003 AAAACB 10161050 47 3.33 13-Sep-10
7308 DDAACD 10142209 47 3.33 13-Sep-10
3442 CDAACB 10142103 47 3.33 13-Sep-10
4255 AAAACB 10111046nguyen van huan duc dhcn10 47 3.33 13-Sep-10
7975 AAAAD 10112023 47 3.33 13-Sep-10
1279 AACACB nguyenvankhoa 47 3.33 13-Sep-10
2607 adaacd 10142076 47 3.33 13-Sep-10
1279 AAAACB 10112188 47 3.33 13-Sep-10
8367 DAAACB 10112194 47 3.33 13-Sep-10
1224 ADCBAD Ngo Dac Tai 47 3.33 13-Sep-10
4079 ADAACD 10142008 47 3.33 13-Sep-10
4013 AAABBD 10161052 DH10TA 47 3.33 13-Sep-10
6697 adaacd 10112108 47 3.33 13-Sep-10
2972 ADAADD 10142166 47 3.33 13-Sep-10
8741 adaacd 47 3.33 13-Sep-10
8741 adaacd 10112008 47 3.33 13-Sep-10
2899 aaaccd 10111008 47 3.33 13-Sep-10
2702 AAADCD 10112100 47 3.33 13-Sep-10
9099 AAACCD 1012005 47 3.33 13-Sep-10
2016 adaacd vu van manh 47 3.33 13-Sep-10
4264 AAADCD nguyenhuuhoangtien 47 3.33 13-Sep-10
1759 AACACB 10112179 47 3.33 13-Sep-10
6075 CDAAD 10112214 47 3.33 13-Sep-10
9570 AAAACB 10112070 47 3.33 13-Sep-10
3911 ADAACB 10142182 47 1.67 13-Sep-10
7326 Aaabcb Dang ngoc ban Dh10ta 47 1.67 13-Sep-10
5909 dBADDD 10161053 47 1.67 13-Sep-10
8910 A A A A C D 101 121 06 47 1.67 13-Sep-10
2951 ABAACB CAO THI HOAI DH10DY 47 1.67 13-Sep-10
7233 ADAACB 10112200 47 1.67 13-Sep-10
3564 ADBDCA 47 1.67 13-Sep-10
1224 adabcd ngo dac tai 47 1.67 13-Sep-10
3564 adacdab 47 0 13-Sep-10
2429 A A C C B D mssv 47 0 13-Sep-10

Số lần xem trang: 2122
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 5 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 3 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 2 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 1 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm NV2 NV3 PV100 ngày 13/10/2010 (13-10-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba hai bảy chín

Xem trả lời của bạn !