5 SDT cuoi TRA LOI MA DE DIEM Ngay
09658 bdadccbabb 11162003 le phuong giang  12 6 15-Sep-11
91883 CDADCCABAD 111490290 PHAM HOANG TRONG NGHIA  12 9 15-Sep-11
58683 aaadccdbaa nguyenhoangnhatminh  12 6 15-Sep-11
11008 adadccbbad 11149519 VOTHIMINHTHANH  12 9 15-Sep-11
88847 DCADCCABAA 11149494 Tranthithuyngan  12 6 15-Sep-11
27761 acadacbbab tranthimynhu  12 6 15-Sep-11
48491 DAADCCDBAB 11157356 NGUYENTHIHONGVAN  12 6 15-Sep-11
99341 BAADACBBAD 11157287 nguyenminhthi  12 7 15-Sep-11
34905 CAADCCBBAD 11157402 NguyenVanHoa  12 9 15-Sep-11
57023 DAACCCABAB 11127066  12 5 15-Sep-11
99111 CAABCCABAC 11157349 homytuyet  12 6 15-Sep-11
00002 cdadacacad 11157380 pham minh tam  12 7 15-Sep-11
42008 BAADCCABAD danghoaian  12 7 15-Sep-11
42008 BAADCCABAD 11127048  12 7 15-Sep-11
28867 BDADCCBBAA MINH HIEU  12 8 15-Sep-11
71090 AAADCCABAA Trinh Minh Tuan  12 6 15-Sep-11
66393 Adadccbbaa 11157167 huynhthikieu  12 8 15-Sep-11
67478 ADCCCABAD trimh vu nam  12 3 15-Sep-11
92115 DAADACABAD 11149426 Le Thi Tu Uyen  12 6 15-Sep-11
45646 BDADCCBCAD 11149331  12 8 15-Sep-11
08024 DBADCCABAB 11127017 Maiyenlinh  12 6 15-Sep-11
36193 bacdccabad 11149327 Tranminhtai  12 6 15-Sep-11
59556 BAADCCCBAB 11157017 tranthianhhuynh  12 6 15-Sep-11
14651 DCADCCABAB 11157066 le the anh  12 6 15-Sep-11
51056 daadccbbad 11128126  12 8 15-Sep-11
59021 bdadccabad 1115736 lethithutrang  12 8 15-Sep-11
59021 bdadccabad 11157316 lethithutrang  12 8 15-Sep-11
67947 BDADCCABAD 11127072 NguyenDuyAnhDung  12 8 15-Sep-11
93753 ADADACBDAD 11149055 lethingoctram  12 7 15-Sep-11
79057 CDADACBDAA 012345670 hothidung  12 7 15-Sep-11
53963 CDADCCABAD 11149319  12 9 15-Sep-11
53963 CDADCCABAD 11149319 nguyen viet sang  12 9 15-Sep-11
12500 ADACCCABAD 11149432 PHAMTHITUONGVI  12 7 15-Sep-11
75714 CAADCCDBAA PHANTHANHHUNG  12 7 15-Sep-11
01139 BAADCCABAD 11127189 Phan Thi Hoai Tam  12 7 15-Sep-11
67520 AAADCCABAA 11127011 nguyenphuchau  12 6 15-Sep-11
69204 baadccabab 11149208 nguyen thi huong  12 6 15-Sep-11
93365 BDADCCABBD 11149387 DOTHITHUYTRANG  12 7 15-Sep-11
07212 AAADCCABAB 11127110 tran thi huong  12 6 15-Sep-11
35344 CAADCCDBAD 11149448  12 8 15-Sep-11
35344 CAADCCDBAD 11149448  12 8 15-Sep-11
28911 baadccdbad 11149017 nguyen van hieu  12 7 15-Sep-11
84311 BCADCAABAD Sai Anh Cuong  12 6 15-Sep-11
52387 AAADCCABAA LE THANH HAI BUU  12 6 15-Sep-11
61810 BDADCCABAD HUYNHVIETTIEN  12 8 15-Sep-11
33917 C.C.A.D.C.C.A.B.A.D le thi thuy nhung  12 1 15-Sep-11
80043 CAADCCBBBA LEKIEULOAN  12 7 15-Sep-11
82762 baadacbbad 11157217 phamthikimngoc  12 7 15-Sep-11
56931 daadccbbab 11149481      nguyenthithuhuong  12 7 15-Sep-11
80503 aaaccccbad tran van tien  12 6 15-Sep-11
04081 AAADCCBBAD 11149011 NGUYENLINHDUONG  12 8 15-Sep-11
53256 ADADCCABAB 11157274 tran ngoc thanh  12 7 15-Sep-11
88439 BDCDCCDBBB 11127029  12 5 15-Sep-11
98274 ccadbcabad 11127208 nguyenvanthe  12 7 15-Sep-11
91902 baadccabad 11157136 trannguyenhieu  12 7 15-Sep-11
91918 bdbdccabad 11149012 hoang thi anh dao  12 7 15-Sep-11
64123 AAADCCBBAB 11157303 BuiThiThuong  12 7 15-Sep-11
22582 daadccabab 11149060 tran thi tuoi  12 6 15-Sep-11
38235 CAADCCDBAD 11149277  12 8 15-Sep-11
14650 baacccabad 11127286 nguyen thi ngoc diem  12 6 15-Sep-11
97782 BDADCCCBAD Trinh Quang Ha  12 8 15-Sep-11
97782 BDADCCCBAD 11127084 Trinh Quang Ha  12 8 15-Sep-11
49893 BDADCCBCAD 11149037  12 8 15-Sep-11
15152 DAADCCBBAA 01234567 hoten  12 7 15-Sep-11
15152 DAADCCBBAA luongthiloan  12 7 15-Sep-11
05293 DAADCCABBA 11157006 nguyentrungdong  12 5 15-Sep-11
03712 BDADCCABAD 11162002 hongvu  12 8 15-Sep-11
18936 CAADCAABAD 11127198 NGUYENTHITHAO  12 7 15-Sep-11
12988 cdadacaaad 11127039 nguyenthithuy  12 7 15-Sep-11
03767 BAADCCABAD 11157237 phamthingocnu  12 7 15-Sep-11
09002 BAACCCCBAD 11127093 TRAN TRUNG HAU  12 6 15-Sep-11
09174 AAADCCDBAB 11149153 CAOTHIGAI  12 6 15-Sep-11
50326 ADADACBBAB 11157375 Nguyenthithuyngoc  12 7 15-Sep-11
78685 cacaccabad  12 6 15-Sep-11
60978 DCADACBBAD 11149174 NGUYENTHITHUHIEN  12 7 15-Sep-11
49449 CAADACABAD Nguyen Thi Thao Nguyen  12 7 15-Sep-11
50139 baadbcbbad 11157369 dangthixuan  12 7 15-Sep-11
64270 aaadccdbad 11127220 nguyen minh tien  12 7 15-Sep-11
62740 BAADCCCBAD 11149034  12 7 15-Sep-11
85433 ADADCCABAB 11127021 TRANHOANGNGOC  12 7 15-Sep-11
30089 adadccabab 11157403nguyenthiyenthy  12 7 15-Sep-11
31719 bdadccbbab 11149218  12 8 15-Sep-11
52639 ACADACABAD 11157012 Tran Thi Thu Hien  12 6 15-Sep-11
65263 BAADACBBAD 11157014 Tran Thi Anh Hong  12 7 15-Sep-11
74159 DAACCCDBAB 11157034 NGUYEN THI THANH THUY  12 5 15-Sep-11
74159 DAACCCDBAB 11157034 NGUYEN THI THANH THUY  12 5 15-Sep-11
83117 baadccabaa le thi kim yen  12 6 15-Sep-11
23396 CAADCCBBAB 11173006 HUYNH PHUONG ANH  12 8 15-Sep-11
00809 BAADCCBBAB 11149197 Doan Thi Le Huyen  12 7 15-Sep-11
23216 DAADBCBBAA 11149527 NGUYENNHATTRINH  12 6 15-Sep-11
47117 AAADACBBAD 11149466 LE VIET DUNG  12 7 15-Sep-11
06738 caadccabab 01234567 phanhoangthanhthanhmy  12 7 15-Sep-11
76079 BAADCCABAD 11149170  12 7 15-Sep-11
12835 ACADCCBBAB 11127062 LETHANHDANH  12 7 15-Sep-11
53705 BAADCCABAD   TRAN CONG SON  12 7 15-Sep-11
17235 CCADACBBAA 11157104 doanvuanhdai  12 7 15-Sep-11
09765 daadacabad 11157419 phamthimyoanh  12 6 15-Sep-11
69934 BAADCCABAD 11127199 NGUYENTHITHUTHAO  12 7 15-Sep-11
87219 baadccbbad 01685487219 tranquocdat  12 8 15-Sep-11
10863 BBADCCABAD nguyen thien nhat  12 7 15-Sep-11
20896 CCADACBBAA 11157290 NGUYENTRUONGTHINH  12 7 15-Sep-11
73173 BAADCCCBAB  12 6 15-Sep-11
12410 ADADCCBBAA 11157225 nguyentrongnhan  12 8 15-Sep-11
14882 BCADCCABAD 11127038 mai tri phuong  12 7 15-Sep-11
59592 DAADACBBAA 11157322 Pham Thi Huyen Trang  12 6 15-Sep-11
68907 AAADACABAD 11157073 VU THI LAN ANH  12 6 15-Sep-11
28746 ACADACBBAD 11149263 LEYENNGOC  12 7 15-Sep-11
25156 CDACCCDBAD 111491750 nguyen minh hieu  12 8 15-Sep-11
42419 BACCCCABAB 11127080  12 4 15-Sep-11
42419 BACCCCABAB 11127080 Huynh thi thu giang  12 4 15-Sep-11
10938 ADACCCABAA Huynh ngoc thanh  12 6 15-Sep-11
72923 BAADCCBBAD 11149132 Phan Nhat Duy  12 8 15-Sep-11
80535 CDADACCBAD 11127213 VOTHILINHTHO  12 8 15-Sep-11
02258 AACDCCCBAD 111490003 LE THANH BINH  12 6 15-Sep-11
62213 bcadacabab nguyen y vy  12 5 15-Sep-11
88577 BAADCCABAB 11149587 PHAM THANH DUONG  12 6 15-Sep-11
17551 BDADACBDAA nguyenthiphuongkhanh  12 6 15-Sep-11
32188 bcadacabaa 11149284 huynhthicamnhu  12 5 15-Sep-11
88749 ddaddcccbac 11127137 nguyenthingocmy  12 4 15-Sep-11
48451 C C A C C C A B A D 11135049  12 1 15-Sep-11
32347 BCADCCBBAD11149585  12 8 15-Sep-11
71140 BCADBCBBAD 11149535 NGUYENTHITHANHTUYEN  12 7 15-Sep-11
71140 BCADBCBBAD NGUYENTHITHANHTUYEN  12 7 15-Sep-11
92456 CDADCCABAD 11157187 Nguyen Thi Ly  12 9 15-Sep-11
54124 CAADCCABAD 11127263 nguyenthixuan  12 8 15-Sep-11
15011 adacccabaa 11127297  12 6 15-Sep-11
78573 BAADCCCBAA  12 6 15-Sep-11
42481 caadccdbad 11149385  12 8 15-Sep-11
44307 CAADCCBBAB 11127079 TRANNGUYENTIENDUC  12 8 15-Sep-11
61952 AACDACABAD 11149027 PHAM THI LE NA  12 5 15-Sep-11
77297 CAADACBBAD 11157195 THONG THIDIEMMY  12 8 15-Sep-11
45097 ccadacbbba 11149247 ngovannam  12 6 15-Sep-11
16213 ACADDCCBBC 11127024 TRAN H0NG NHUNG  12 4 15-Sep-11
72448 CDADDCDBAB 11157118 VUTHITHUHA  12 7 15-Sep-11
31345 CAADCCDBAD 11149117  12 8 15-Sep-11
53007 baadccabad 11149231 TranThanhLuan  12 7 15-Sep-11
53204 adacccabad phamthianhthu  12 7 15-Sep-11
94524 AAADCCABAB 11127124 lephanngoclinh  12 6 15-Sep-11
38820 AAADACABAA 11149264 Nguyen Ho Anh Ngoc  12 5 15-Sep-11
38820 AAADACABAA 11149264 NguyenHoAnhNgoc  12 5 15-Sep-11
85445 bdccccabab 11127126 nguyenduclinh  12 5 15-Sep-11
34456 bdadccabad 11149032  12 8 15-Sep-11
85229 BDADACBBAA 11157092 NGOTHICAMDUNG  12 7 15-Sep-11
46759 ccadccbbad 11149221 tran thi thuy linh  12 9 15-Sep-11
46759 ccadccbbad 11149221 tran thi thuy linh  12 9 15-Sep-11
08812 CAADCCABAD 11127224  12 8 15-Sep-11
86052 11127255 baadacabad huynhthivan  12 0 15-Sep-11
58710 CAADCCDBAA 11149180 Ngo thi kim hoa  12 7 15-Sep-11
58124 bdaddcdbab 11149079 nguyenvanan  12 6 15-Sep-11
98327 BAADCCABAD 11149058 NGUYENDUONGMINHTUYET  12 7 15-Sep-11
36813 DAADCCBBAB 11157045 TRANTHILAMVIEN  12 7 15-Sep-11
60643 D A A D C C B B A D 11157001 ho thi ngoc anh  12 1 15-Sep-11
61039 CAADACADAD 11149431 NGUYEN THI HONG VAN  12 6 15-Sep-11
62931 daccccabab 11127147 lebaphuoc  12 4 15-Sep-11
03150 BAADACBBAD 11157061 Lethithoi  12 7 15-Sep-11
15975 DBADBCBBAA 01234567 Nguyen thj ut gjau  12 6 15-Sep-11
37126 BBADCCABAD 11127020 BuiThiThuyNgoc  12 7 15-Sep-11
86860 BAADACDBAB 11149371 tran thi phuong thuy  12 5 15-Sep-11
98796 ADADCCABAB 11127058 HO MANH CUONG  12 7 15-Sep-11
98796 ADADCCABAB HO MANH CUONG  12 7 15-Sep-11

Số lần xem trang: 2322
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 3 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 2 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 1 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm NV2 NV3 PV100 ngày 13/10/2010 (13-10-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu chín tám ba

Xem trả lời của bạn !