Báo cáo trạng thái website ĐHNL

"; echo "

Số lần truy cập đến các web site cá nhân"; echo ""; echo ""; echo " "; echo " \n"; echo " \n"; echo " \n"; echo " \n"; echo " \n "; for( $i=0; $i <$num_results;$i++) { $k=$i+1; $row=mysql_fetch_array($result); if($row["tong"]>=5) { $tong=$tong+$row["tong"]; echo " \n \n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; } }; //Close all open connections echo "
\n"; echo " STT\n"; echo " Họ tên\n"; echo " Địa chỉ\n"; echo " Số lần xem
".$k."(".$row["user"].")-".$row["ten"]."".$row["nhom"]."".$row["tong"]."
"; echo "Tổng số lần xem toàn hệ thống :".$tong; echo "

Các đơn vị cập nhật trong ngày hôm nay:".date("d-m-Y").""; echo "Support by: http://ns.hcmuaf.edu.vn"; mysql_close(); //include ("../footer.htm"); ?>