Danh sách nộp giấy đang tiếp tục cập nhật

4 số đt cuối traloi made diem ngay
6267 BCAAAD 10160011 49 8.33 13-Sep-10
1451 BBAAAD 10131005 49 8.33 13-Sep-10
7836 Bbaaad 10131028 49 8.33 13-Sep-10
2584 BBAAAD 10160040 49 8.33 13-Sep-10
7836 Bbaaad tran vu linh 49 8.33 13-Sep-10
6159 bbaaad 10131081 49 8.33 13-Sep-10
7836 Bbaaad tranvulinh dh10ch 49 8.33 13-Sep-10
7527 bdaaac 10127194 49 8.33 13-Sep-10
0518 BDABAD 10127023 49 8.33 13-Sep-10
2077 bdbaad phamthiminhthudh10dl 49 8.33 13-Sep-10
0318 BDABAD Tran Thi Kieu Trang-DH10DL 49 8.33 13-Sep-10
5549 BBADAD 10149004 49 6.67 13-Sep-10
5336 BCACAD 10157039 49 6.67 13-Sep-10
8543 BDADCD 10131031 49 6.67 13-Sep-10
0081 BAACAD 10149228 49 6.67 13-Sep-10
9114 BBABAD 10149204 49 6.67 13-Sep-10
7995 bdabac 10131027 49 6.67 13-Sep-10
3204 bcabad 10127183 49 6.67 13-Sep-10
0085 BCACAD 10127151 49 6.67 13-Sep-10
4385 cdabad 10157174 49 6.67 13-Sep-10
8122 BDADCD nguyen thi thanh truc DH10CH 49 6.67 13-Sep-10
6792 BDACCD 10127109 49 6.67 13-Sep-10
9313 ddabad 10127153 49 6.67 13-Sep-10
7714 ddabad 10127036 49 6.67 13-Sep-10
1649 BAADAD 1O149137 49 6.67 13-Sep-10
5076 BCADAD ho minh hieu DH10QM 49 6.67 13-Sep-10
9046 BCADAD 10131036 49 6.67 13-Sep-10
9313 ddabad 10127153 49 6.67 13-Sep-10
2932 bbadad 10149131 49 6.67 13-Sep-10
6377 BBAACD 10160057 49 6.67 13-Sep-10
8087 BBAACD 10127190 49 6.67 13-Sep-10
8929 BBACAD 10149078 49 6.67 13-Sep-10
7527 bdaa 10127194 49 6.67 13-Sep-10
8929 BBACAD 10149078 49 6.67 13-Sep-10
6797 bdaccd 10127130 49 6.67 13-Sep-10
2297 BBAACD 10160059 49 6.67 13-Sep-10
1930 BDACBD 10157192 49 6.67 13-Sep-10
0081 BAACAD 10149228 49 6.67 13-Sep-10
2635 BBABAD 10149122 49 6.67 13-Sep-10
0614 BDAABC TRANVULAMDH10MT 49 6.67 13-Sep-10
8989 BAABAD 10149161 49 6.67 13-Sep-10
4084 BDDBAD 10157001 49 6.67 13-Sep-10
7286 bbaacd 49 6.67 13-Sep-10
7456 BDAABC 10127021 49 6.67 13-Sep-10
7020 BDAABC PHANQUOCKHANHDH10MT 49 6.67 13-Sep-10
7995 bdabac 10131027 49 6.67 13-Sep-10
6563 BCACAD 1012754 49 6.67 13-Sep-10
8531 BBADAD 10127047 49 6.67 13-Sep-10
8117 BDABAC 10149179 49 6.67 13-Sep-10
2297 BBAACD 10160059 49 6.67 13-Sep-10
2635 BDDBAD 10157096 49 6.67 13-Sep-10
6016 ACABAD 10127094 49 5 13-Sep-10
0792 BBABAC 10127001 49 5 13-Sep-10
3374 BCCACD 10157151 49 5 13-Sep-10
3387 BCADAC 10149036 49 5 13-Sep-10
5440 BCCBAD 10149138 49 5 13-Sep-10
4978 BBADAA nguyenthi ngochuongDH10CH 49 5 13-Sep-10
8151 CDADCD 10127001 49 5 13-Sep-10
7417 Bbadbd 10160002 49 5 13-Sep-10
6268 baacac 10157152 49 5 13-Sep-10
8696 BCADAC 331716924 49 5 13-Sep-10
8251 BCCABD 10157224 49 5 13-Sep-10
7791 BBABAC 10127012 49 5 13-Sep-10
2840 bbabac 10149190 49 5 13-Sep-10
3220 ababad tran do xuan thuong lop dh10qm 49 5 13-Sep-10
8408 ADADAC 10127148 49 5 13-Sep-10
1359 bbabcd 49 5 13-Sep-10
2592 BBABCD 10157226 49 5 13-Sep-10
4126 abaaac 10131007 49 5 13-Sep-10
6579 BBABCD 10127132 49 5 13-Sep-10
7417 Bbadbd 10160002 49 5 13-Sep-10
1779 BCADCD 10157137 49 5 13-Sep-10
2410 BBADAC 10157213 49 5 13-Sep-10
0320 BBABAC 10127033 49 5 13-Sep-10
6811 BDABCC HA THI HUE DH10MT 49 5 13-Sep-10
5455 BBABCD 10149154 49 5 13-Sep-10
9814 BBADCD 10157191 49 5 13-Sep-10
0264 ADADBD NGUYEN CHANH NGUYEN DH10QM 49 5 13-Sep-10
4099 BAADAC 10157218 49 5 13-Sep-10
0775 BBDBAD 10157057 49 5 13-Sep-10
0338 BBADCD 10131058 49 5 13-Sep-10
7144 BBABCD 10127015 49 5 13-Sep-10
1409 bbadcd 10160013 49 5 13-Sep-10
5598 BACDAD Vo Ba Tai DH10DL 49 5 13-Sep-10
5200 BBABCD 10127111 49 5 13-Sep-10
6727 BCADAC 10131048 49 5 13-Sep-10
2847 BCABCD 10160078 49 5 13-Sep-10
7228 BBADAC 10149050 49 5 13-Sep-10
6797 bdacca 10127130 49 5 13-Sep-10
0892 BBABCD 10160070 49 5 13-Sep-10
6775 BAADAC 49 5 13-Sep-10
2010 ADADBD 10149099 49 5 13-Sep-10
5475 BAACBD 10149015 49 5 13-Sep-10
4014 BBABAC 10149025 49 5 13-Sep-10
9204 BBBACD 10157041 49 5 13-Sep-10
8044 ADABCD 10160053 49 5 13-Sep-10
7791 BBABAC 10127012 49 5 13-Sep-10
7052 BBACCD 10149116 49 5 13-Sep-10
7151 bbacaa 10127035 49 5 13-Sep-10
3560 bbabac 10149021 49 5 13-Sep-10
6513 DBACAD 10149092 49 5 13-Sep-10
5430 BCDBAD 10157221 49 5 13-Sep-10
4176 BCDBAD 10149157 49 5 13-Sep-10
2139 bcacac 10149252 49 5 13-Sep-10
1040 BCADCD 101157169 49 5 13-Sep-10
4749 BBADCD 10149067 49 5 13-Sep-10
8788 bdabcc 10173001 49 5 13-Sep-10
1177 bbaaba 10160022 49 5 13-Sep-10
6898 BBABAC 10127067 49 5 13-Sep-10
8108 BBABCD 10160150 49 5 13-Sep-10
6898 BBABAC 10127067 49 5 13-Sep-10
3117 BBACCD 10149175 49 5 13-Sep-10
8799 BBADDD 10149176 49 5 13-Sep-10
8121 BBADCD 10160092 49 5 13-Sep-10
0844 BBADCD 10131044 49 5 13-Sep-10
8002 ADADBD 10149109 49 5 13-Sep-10
4029 bcbaac 10149153 49 5 13-Sep-10
9789 baacac 1016017 49 5 13-Sep-10
7713 ababad 10149029 49 5 13-Sep-10
5067 ABADAD 10160010 49 5 13-Sep-10
8621 bbabdc 10149125 49 3.33 13-Sep-10
2917 dbabcd 10157109 49 3.33 13-Sep-10
9199 cbdbad dh10dl 49 3.33 13-Sep-10
2358 bbacd 10160116 49 3.33 13-Sep-10
8620 DBADAC 49 3.33 13-Sep-10
6200 ABABAC 10149195 49 3.33 13-Sep-10
7520 DBACCD 10127008 49 3.33 13-Sep-10
7313 bcadcc tranphucnguyendh10mt 49 3.33 13-Sep-10
9943 BCADCC 10149199 49 3.33 13-Sep-10
9921 BBADCC 10160037 49 3.33 13-Sep-10
3270 BBADBC 10131043 49 3.33 13-Sep-10
5814 BBADCC 1015 7175 49 3.33 13-Sep-10
1817 BBACCC 10160041 49 3.33 13-Sep-10
3559 bbadbc 10131039 49 3.33 13-Sep-10
7316 ADAD 10157056 49 3.33 13-Sep-10
8373 DBADAC 10157078 49 3.33 13-Sep-10
8543 bbdcac 10160133 49 3.33 13-Sep-10
1704 DBABCD 10157058 49 3.33 13-Sep-10
7443 ababac 10157239 49 3.33 13-Sep-10
4932 BBACCC DH10MT 49 3.33 13-Sep-10
3680 BBACDC 10149118 49 3.33 13-Sep-10
2358 bbadcc 10160116 49 3.33 13-Sep-10
7919 BBADCC 10160042 49 3.33 13-Sep-10
5389 ABADCD 10160119 49 3.33 13-Sep-10
7520 CBACCD 10127008 49 3.33 13-Sep-10
3246 BBADCC 10160128 49 3.33 13-Sep-10
5715 bbadcc nguyenvanthidh10tk 49 3.33 13-Sep-10
7295 ABCABD 10127104 49 3.33 13-Sep-10
1585 bbabca .Nguyen Thi Huong Lop 313 Ki thuat moi truong 49 3.33 13-Sep-10
0352 bbaccc 10149033 49 3.33 13-Sep-10
7642 DBACCD 10127181 49 3.33 13-Sep-10
1757 BBADCC 10160147 49 3.33 13-Sep-10
4866 bbacca thaj thj djeu tram dh10qm 49 3.33 13-Sep-10
1116 cbabbd 10149049 49 3.33 13-Sep-10
3721 BBACCC 10160008 49 3.33 13-Sep-10
0085 ACABCD 10127149 49 3.33 13-Sep-10
7394 ababac dinh van luan dh10qm 49 3.33 13-Sep-10
6811 BBABCC 10127193 49 3.33 13-Sep-10
5485 DBACCD 10127008 49 3.33 13-Sep-10
3246 BBADCC 10160043 49 3.33 13-Sep-10
7313 bcadcc tranphucnguyendh10mt 49 3.33 13-Sep-10
6426 bbaccc 10127002 49 3.33 13-Sep-10
5096 ABABCD 10127075 49 3.33 13-Sep-10
1659 BBABCA 10127101 49 3.33 13-Sep-10
2282 DBADCD 10157045 49 3.33 13-Sep-10
9602 bcadbc do thi le hien dh10ch 49 3.33 13-Sep-10
5098 ABABCD 10127160 49 3.33 13-Sep-10
9669 BCBDCD 10157145 49 3.33 13-Sep-10
4722 BBACCC 10149045 49 3.33 13-Sep-10
2273 bccaca 10157008 49 3.33 13-Sep-10
8955 BCACCC 101157004 49 3.33 13-Sep-10
0352 bbaccc 10149033 49 3.33 13-Sep-10
7619 BBABCC 10127081 49 3.33 13-Sep-10
5802 BBADCC 10131069 49 3.33 13-Sep-10
0631 ABABCD dh10mt nguyen viet lam 49 3.33 13-Sep-10
3785 ABABCC TRAN THI HANH Lop dh10ch 49 1.67 13-Sep-10
1827 Abdccd 10157080 49 1.67 13-Sep-10
3015 ABADBC 10149210 49 1.67 13-Sep-10
0907 ABACBB 49 1.67 13-Sep-10
7316 ABDCAB 10157056 49 1.67 13-Sep-10
4521 BABDCC 10127054 49 1.67 13-Sep-10
1789 BCBBCC 10127088 49 1.67 13-Sep-10
5595 abcbac 10149242 49 1.67 13-Sep-10
7394 abbbac 10149105 49 1.67 13-Sep-10
0049 ACDBAC 101157125 49 1.67 13-Sep-10
2247 ABCD 49 0 13-Sep-10
5981 acbbcc 10127050 49 0 13-Sep-10
3703 abbcbc 10149010 49 0 13-Sep-10
5715 221433 nguyenvanthidh10tk 49 0 13-Sep-10

Số lần xem trang: 12056
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 5 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 3 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 2 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 1 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm NV2 NV3 PV100 ngày 13/10/2010 (13-10-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín không năm chín

Xem trả lời của bạn !