Các bạn nộp giấy đang tiếp tục cập nhật

4 số đt cuối traloi made diem ngay
9187 ddabad 10151012 29 8.33 13-Sep-10
1296 DDABCA 10135086 29 8.33 13-Sep-10
8842 DAABAA 10135075 29 8.33 13-Sep-10
6606 DDABCA 10135136 29 8.33 13-Sep-10
0839 DBABCA 10135071 29 6.67 13-Sep-10
8813 DCABAD 10124180 29 6.67 13-Sep-10
8880 DDABCD 10124139 29 6.67 13-Sep-10
6173 DAABCA 29 6.67 13-Sep-10
3104 DAABAD 1105012 29 6.67 13-Sep-10
8642 daabac 10124234 29 6.67 13-Sep-10
1134 DDABCD 10124249 29 6.67 13-Sep-10
0841 DAABAD 10124167 29 6.67 13-Sep-10
1134 DDABCD 10124249 29 6.67 13-Sep-10
6051 ADABCA 10135037 29 6.67 13-Sep-10
1933 DAABAC NGUYENNGOCLAMDH10TB 29 6.67 13-Sep-10
9905 daabca 10124055 29 6.67 13-Sep-10
0779 DAABCA 10124059 29 6.67 13-Sep-10
4581 DDABCD 10124168 29 6.67 13-Sep-10
2221 DAABCA 10035101 29 6.67 13-Sep-10
0785 daabad nguyenthilequyendh10ql 29 6.67 13-Sep-10
7361 ADABAD 10124048 29 6.67 13-Sep-10
9204 DDABCD 10151005 29 6.67 13-Sep-10
0209 DAABAD 10135029 29 6.67 13-Sep-10
6173 DAABCA 10124248 29 6.67 13-Sep-10
8073 DAABAD 10135089 29 6.67 13-Sep-10
4365 DDABCD 10124057 29 6.67 13-Sep-10
8589 ABABAA 10151003 29 6.67 13-Sep-10
4581 DDABCD 10124168 29 6.67 13-Sep-10
7738 DDABCD 10124092 29 6.67 13-Sep-10
6314 DAABAD 10124047 29 6.67 13-Sep-10
6573 DAABAD 10124190 29 6.67 13-Sep-10
7080 BDABBD 10151023 29 5 13-Sep-10
8096 DCABCD 10124183 29 5 13-Sep-10
0010 cdabcd   10124056 29 5 13-Sep-10
1007 DAABCD 10135005 29 5 13-Sep-10
5687 daabcd 10124231 29 5 13-Sep-10
5328 DAABCD 10124129 29 5 13-Sep-10
8151 DAABCD 10124067 29 5 13-Sep-10
7987 dcabcd 10135012 29 5 13-Sep-10
0032 DABBAD PHAM NGOC TIEN DH10QL 29 5 13-Sep-10
7743 DBABCD 10151029 29 5 13-Sep-10
8568 DAABCD 10124154 29 5 13-Sep-10
0874 ADCBAD 10151006 29 5 13-Sep-10
2353 AAABAD 10124257 29 5 13-Sep-10
5538 AAABAD 10124115 29 5 13-Sep-10
2746 DAABCD Tranthithuthaolopquanlidatdai 29 5 13-Sep-10
6848 DAABCD 10151027 29 5 13-Sep-10
4554 baabca 10124022 29 5 13-Sep-10
7984 DCABCD 10124037 29 5 13-Sep-10
7179 ADABCD 10135047 29 5 13-Sep-10
7947 daabcd nguyen thao ngan lop dh10ql 29 5 13-Sep-10
0324 DAABCD Hoang thi thoa lop DH10QL 29 5 13-Sep-10
2290 DCABCD 1013584 29 5 13-Sep-10
9677 daaaabcd 10124133 29 5 13-Sep-10
8558 adadad 29 5 13-Sep-10
3930 adabcd ma so sv 10124202 29 5 13-Sep-10
7978 adabcd 10135077 29 5 13-Sep-10
7001 DBABCD nguyen duc minh lop DH10TB 29 5 13-Sep-10
6911 BCABAD Tran man nhj DH10QL 29 5 13-Sep-10
6911 BCABAD TRAN MAN NHi 29 5 13-Sep-10
0195 DAABCD LETHITHANHTHUY DH10QL 29 5 13-Sep-10
4367 AAABA NguyenMaiHung 29 5 13-Sep-10
9262 DAABCD 10124088 29 5 13-Sep-10
3031 AAABCA MaiHoangTri.Bqnstp 29 5 13-Sep-10
9477 daabcc 10151028 29 5 13-Sep-10
9477 daabcc 10151028 29 5 13-Sep-10
7360 DAABBD 10135107 29 5 13-Sep-10
4570 DAABCD 10124049 29 5 13-Sep-10
2906 DAABCD 10135079 29 5 13-Sep-10
2221 DAABCD 10135105 29 5 13-Sep-10
7331 DAABCD 10135112 29 5 13-Sep-10
3929 ADABCD 10135014 29 5 13-Sep-10
9196 ADAB 10124236 29 5 13-Sep-10
0195 DAABCD LETHITHANHTHUY DH10QL 29 5 13-Sep-10
2737 BAABAD 10151016 29 5 13-Sep-10
0273 daabcd 10124247 29 5 13-Sep-10
7984 DCABCD 10124037 29 5 13-Sep-10
8938 CDABCD 10135109 29 5 13-Sep-10
2986 dcabcd nguyen thuy hoai nhu lop dh10ql 29 5 13-Sep-10
5081 ADCBCA 10124213 29 5 13-Sep-10
5363 DAABDD 10135025 29 5 13-Sep-10
2009 DAABCD 10135049 29 5 13-Sep-10
7272 daabcd huynh vu bao ljnh dh10ql 29 5 13-Sep-10
5282 DAABCD 10124174 29 5 13-Sep-10
1575 DAABCD 10124151 29 5 13-Sep-10
4817 DAABCD 10124069 29 5 13-Sep-10
7679 daabcd 10124078 29 5 13-Sep-10
5820 DAABBD 10124110 29 5 13-Sep-10
4890 ABABAD 10135064 29 5 13-Sep-10
7940 DAABCD 10124017 29 5 13-Sep-10
9048 adabcd 10124006 29 5 13-Sep-10
7488 daabcd 10124178 29 5 13-Sep-10
1792 DAABCD Doan Minh Xuan Thi DH10TB 29 5 13-Sep-10
6765 DAABCD 10151032 29 5 13-Sep-10
5990 DAABCC 10135062 29 5 13-Sep-10
6004 AAABAD 10124145 29 5 13-Sep-10
4241 AACBAA 10151038 29 5 13-Sep-10
4554 BAABCA 10124022 29 5 13-Sep-10
3455 DAABCD LE TUAN VU DH10TB 29 5 13-Sep-10
0636 DAABCD Le Quang Tuan 29 5 13-Sep-10
0834 DAABCD 10135098 29 5 13-Sep-10
9291 DAABCD 10135048 29 5 13-Sep-10
6848 DAABCD 10151027 29 5 13-Sep-10
7278 AAABAC 10135124 29 5 13-Sep-10
9196 ADABCD 10124236 29 5 13-Sep-10
4536 BDABCD 29 5 13-Sep-10
2217 DDAACD 10124005 29 5 13-Sep-10
1358 daabbd nguyenhoajthudh10ql 29 5 13-Sep-10
0203 bcabad         tranvancuong dh10ql 29 5 13-Sep-10
3972 dcabcd 10124074 29 5 13-Sep-10
7937 DAABCD 10124184 29 5 13-Sep-10
5387 cdabcd 10124096 29 5 13-Sep-10
2906 DAABCD 10135079 29 5 13-Sep-10
9357 DADBAD NguyenhoaithuDH10TB 29 5 13-Sep-10
8867 AACBAA 10151038 29 5 13-Sep-10
5350 AAABCA 10124025 29 5 13-Sep-10
5031 ddadcd 10124256 29 5 13-Sep-10
2199 D Tran Thi Loi-DH10QL 29 3.33 13-Sep-10
7808 AAABCD Qlttbds 29 3.33 13-Sep-10
2199 D Tran Thi Loi-DH10QL 29 3.33 13-Sep-10
6676 AAABCD 10135093 29 3.33 13-Sep-10
3031 AAAB MaiHoangTri.Bqcbnstp 29 3.33 13-Sep-10
3761 DCAABB TRANVANTHANHDH10DC 29 3.33 13-Sep-10
5101 daadcd 10135138 29 3.33 13-Sep-10
8048 AAABCD 10124046 29 3.33 13-Sep-10
2674 BCABBC NGOTHIKIMBINHDH1OQL 29 3.33 13-Sep-10
6748 ADADDD 10135108 29 3.33 13-Sep-10
3229 CAABCD 10124064 29 3.33 13-Sep-10
9842 aaabcd 10124134 29 3.33 13-Sep-10
1997 caabcd lehalamdh10ql 29 3.33 13-Sep-10
7808 AAABCD 10135009 29 3.33 13-Sep-10
2242 ADBBBD 10135094 29 3.33 13-Sep-10
5688 BAABDD 10142124 29 3.33 13-Sep-10
0738 AAABBD 10124043 29 3.33 13-Sep-10
3674 aaabbd 10135132 29 3.33 13-Sep-10
1992 AAABCD 10124063 29 3.33 13-Sep-10
0066 AAABCD 29 3.33 13-Sep-10
2309 ACABCD nguyen thi ngoc linh. DH 10 QL 29 3.33 13-Sep-10
0066 AAABCD 10124192 29 3.33 13-Sep-10
8505 AAABCD 10124060 29 3.33 13-Sep-10
5350 AAABC 10124025 29 3.33 13-Sep-10
1461 BCABCD 10124015 29 3.33 13-Sep-10
2023 AAABCD 10124239 29 3.33 13-Sep-10
5354 AAABCD 29 3.33 13-Sep-10
3062 BCABCD 29 3.33 13-Sep-10
5916 AAABBD 10135024 29 3.33 13-Sep-10
6428 DADBCD 10135125 29 3.33 13-Sep-10
4362 aacbad nguyen van tan 29 3.33 13-Sep-10
4497 ACABBD NGUYENCONGTHANHPHONGdh10dc 29 3.33 13-Sep-10
7951 BCABCD 10124201 29 3.33 13-Sep-10
9259 aaabbd 29 3.33 13-Sep-10
8236 ADAABD 10124085 29 3.33 13-Sep-10
9403 aaabcd 10124102 29 3.33 13-Sep-10
8545 AAABCD 10135114 29 3.33 13-Sep-10
4124 AACBCA TRAN THI NGOC MAI DH10TB 29 3.33 13-Sep-10
0333 DAACD 10151030 29 3.33 13-Sep-10
1073 BBABCD 10124226 29 3.33 13-Sep-10
7570 DAADCD 10135030 29 3.33 13-Sep-10
7724 CAABCD 10124073 29 3.33 13-Sep-10
4232 AAABCD lethihoaDH10TB 29 3.33 13-Sep-10
2729 AAABCD 10135053 29 3.33 13-Sep-10
9823 DABAAD 10135100 29 3.33 13-Sep-10
7062 AAABCD 10124255 29 3.33 13-Sep-10
4527 caabcd vuhoangdiem Dh10ql 29 3.33 13-Sep-10
7177 ABABCD 10124080 29 3.33 13-Sep-10
9403 AAABCD 10124102 29 3.33 13-Sep-10
3306 DADBCD 10135065 29 3.33 13-Sep-10
7456 ACABCD dang hai quang lop dh10ql. 29 3.33 13-Sep-10
0192 AAABCD 10135073 29 3.33 13-Sep-10
9332 daacbd 10124233 29 3.33 13-Sep-10
6315 AAABCD 10151018 29 3.33 13-Sep-10
5535 DAAACD 10124143 29 3.33 13-Sep-10
8136 AACBAD 10135135 29 3.33 13-Sep-10
9403 aaabcd 10124102 29 3.33 13-Sep-10
8600 ABABCC 10151004 29 3.33 13-Sep-10
2833 aacbad 10135034 29 3.33 13-Sep-10
3170 DAP AN A 10124126 29 3.33 13-Sep-10
4256 DAP AN A 10124091 29 3.33 13-Sep-10
2199 D Tran Thi Loi-DH10QL 29 3.33 13-Sep-10
7547 DDBABC TruongNhatDuy DH10QL 29 3.33 13-Sep-10
0176 AAABBD 10135095 29 3.33 13-Sep-10
1266 BAABBD 10135111 29 3.33 13-Sep-10
5687 dabbcd 10135145 29 3.33 13-Sep-10
6007 BAABCD 10124084 29 3.33 13-Sep-10
8193 BAABBD phan thanh tam DH10QL 29 3.33 13-Sep-10
7657 DAAACD LEQUANGNHUTDH10DC 29 3.33 13-Sep-10
8879 AAABCD nguyen duc vu dh10ql 29 3.33 13-Sep-10
9124 caabcd 10124014 29 3.33 13-Sep-10
4220 AAABCD 10124042 29 3.33 13-Sep-10
1997 CAABCD LEHALAM10QL 29 3.33 13-Sep-10
5960 AACBAD NGO HUU PHUOC DH10QL 29 3.33 13-Sep-10
8355 BCBBAC 10124207 29 3.33 13-Sep-10
0992 1d 2a 3a 4b 5d 6d 10151033 29 3.33 13-Sep-10
5761 baabcd 10124244 29 3.33 13-Sep-10
9108 AACBAD 10124218 29 3.33 13-Sep-10
8285 BAABCD 10124039 29 3.33 13-Sep-10
8364 BAABCD 10124165 29 3.33 13-Sep-10
7037 ACABCD 10124105 29 3.33 13-Sep-10
5687 dbcbbd 10124231 29 3.33 13-Sep-10
4169 DACACD 10124090 29 1.67 13-Sep-10
7003 bacbcd 29 1.67 13-Sep-10
6705 ABBCAB 10124148 29 1.67 13-Sep-10
5268 AABBCD 29 1.67 13-Sep-10
7585 AABBDD 15103508 29 1.67 13-Sep-10
2199 B Tran Thi Loi-DH10QL 29 1.67 13-Sep-10
7488 d 10124178 29 1.67 13-Sep-10
4990 ACBAAD 29 1.67 13-Sep-10
2040 ACBBCD LUV VAN NAM DH10QL 29 1.67 13-Sep-10
5268 AABBCD 10124173 29 1.67 13-Sep-10
3490 accaba 10124120 29 1.67 13-Sep-10
9717 ABCDBA PhamphuoclocDH10QL 29 1.67 13-Sep-10
6340 DAPAN BAABAD 10124124 29 1.67 13-Sep-10
4088 ADBACD 10135020 29 1.67 13-Sep-10
5494 ACDBCC 10135110 29 1.67 13-Sep-10
1785 AAAABD 10124243 29 1.67 13-Sep-10
0174 ACBBDD nguyen thi thu huong DH10TB 29 1.67 13-Sep-10
2199 A Tran Thi Loi-DH10QL 29 1.67 13-Sep-10
2199 C Tran Thi Loi-DH10QL 29 1.67 13-Sep-10
5356 AAAADD 10124170 29 1.67 13-Sep-10
8255 bacbbd 10151002 29 1.67 13-Sep-10
7717 AADBCD 10124221 29 1.67 13-Sep-10
6534 BACDDD TRAN VAN THI DH10QL 29 0 13-Sep-10
4809 b 10135011 29 0 13-Sep-10
4628 ACCDCD 10124122 29 0 13-Sep-10
5923 babccd 10124004 29 0 13-Sep-10
6315 AACACD 10124177 29 0 13-Sep-10
4809 aacacd 10135011 29 0 13-Sep-10
6705 BCBABC 10124148 29 0 13-Sep-10
0761 111214 10124153 29 0 13-Sep-10
0761 111234 10124229 29 0 13-Sep-10
9891 AADDDC 10135144 29 0 13-Sep-10
3204 i l0ve u 10124222 29 0 13-Sep-10

Số lần xem trang: 12052
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 5 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 3 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 2 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 1 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm NV2 NV3 PV100 ngày 13/10/2010 (13-10-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám bảy bảy

Xem trả lời của bạn !