Các bạn nhấn tổ hợp phím CTRL + F nhập mssv hoặc 4 số điện thoại cuối vào để tìm kiếm đến kết quả kiểm tra của bạn

 

4 sdt Cuối hoặc MSSV Trả lời made Điểm
0253 dbcbccad 10363080 82 10
9504 DBCBCCAA 10173037 82 10
0253 dbcbccad 10363080 82 10
6605 DBCBCCAA 10363007 82 10
2768 DBCBCCAA 10333102 82 10
1707 dbcbccaa 01642105068 82 10
6410 DBCBCCAA DH10GI 82 10
7805 DBCBCCAA 10336069 82 10
6112 DBCBCCAA10173039 82 10
4473 Dbcbcca 82 10
6993 DBCBCCAA 10363001 82 10
6362 DBCBCCAA 10363156 82 10
1705 DBCBCCAA 10363019 82 10
0219 DBCBCCAA 10173019 82 10
6396 DBCBCCAA 10173049 82 10
0219 DBCBCCAA 10173019 82 10
5269 DBCBCCAA 10158074 82 10
3018 dbcbccaa 10173018 82 10
3263 Dbcbccaa 10336149 82 10
2012 dbcbccaa 10162012 82 10
3263 dbcbccaa 10336123 82 10
1076 dbcbccaa 10151076 82 10
9025 dbcbccab 10119025 82 10
0915 DBCBCCAA 10173020 82 10
5653 DBCBCCAA    PHAM TRAN TRONG HIEN DH10GI 82 10
7808 DBCBCCAA 10124274 82 10
9991 dbcbcca 10333028 82 10
1390 DBCBCCAA 10333003 82 10
6099 dbcbccaa 10336099 82 10
4750 dbcbccaa 10173022 82 10
1519 DBCBCCAA 10149123 82 10
9350 DBCBCCAA 10173023 82 10
1065 dbcbccaa 10151065 82 10
3031 dbcbccaa 10173031 82 10
6608 DBCBCCAA10151101 82 10
1064 dbcbccaa 10151064 82 10
3843 DBCBCCAA 10162009 82 10
0053 DBCBCCAA 10173044 82 10
0053 DBCBCCAA 10173044 82 10
6039 dbcbccaa 10336039 82 10
9991 dbcbcca 10333028 82 10
0053 DBCBCCAA 10173044. 82 10
4190 DBCBCCAA 10173043 82 10
6091 DBCBCCAA 10173042 82 10
2009 dbcbccaa 10162009 82 10
3091 dbcbccab 10363091 82 10
0053 DBCBCCAA 10336080 82 10
1897 DBCBCCAA 10173029 82 10
7861 DBCBCCCA 10363051 82 8.57
7679 DBCCCCAA 10363159 82 8.57
3553 DBABCCAA 10151072 82 8.57
1123 DCCBCCAA 10123026 82 8.57
4811 BBCBCCAA 10130115 82 8.57
8621 DBCCCCAA 10363025 82 8.57
0047 DBCBACAA 10333044 82 8.57
9892 ABCBCCAB 10333094 82 8.57
4697 ABCBCCAA 10151107 82 8.57
7215 ABCBCCAA 10169020 82 8.57
4645 ABCBCCAB 10333153 82 8.57
7294 Dbdbccac 10333106 82 8.57
9690 ABCBCCAD 10363188 82 8.57
0693 ABCBCCAA 10151086 82 8.57
1535 DCCBCCAA 10333119 82 8.57
9829 dbbbccab nguyen thi thanh van 82 8.57
5914 DBCCCCAA 10363018 82 8.57
1897 DBCBCDAA 10173029 82 8.57
3091 DBCCCCAA 10344019 82 8.57
6759 CBCBCCAB 10155054 82 8.57
0047 DBCBACAA 82 8.57
7079 ABCBCCAA 10151039 82 8.57
9871 DBCBCCCD 10155013 82 8.57
0088 abcbccad 10151099 82 8.57
7537 DBCCCCAA 10363215 82 8.57
8356 DBABCCAB 10137022 82 8.57
6853 DBABCCAA 10363011 82 8.57
8171 ABCBCCAA 10151057 82 8.57
2605 DBDBCCAB 10333006 82 8.57
4362 DBABCCAA 10132028 82 8.57
3413 DBBBCCAB 10137027 82 8.57
7861 DBCBCCCA 82 8.57
3237 DBCBCCCD 10333030 82 8.57
5254 DBCBACAA 10333104 82 8.57
5781 ABCBCCAB 10162007 82 8.57
0372 DBCBCCCC 10363194 82 8.57
1700 DCCBCCAD 10171081 82 8.57
3700 DBCCCCAA 10363114 82 8.57
6402 CBCBCCAC 10333144 82 8.57
5219 DCCBCCAA 10363068 82 8.57
0950 ABCBCCAA 10151051 82 8.57
8435 DBDBCCAC 10363091 82 8.57
3700 DBCCCCAA 10363165 82 8.57
2922 DBCCCCAA 10363030 82 8.57
0866 DCCBCCAB 10155055 82 8.57
1756 DDCBCCAA 10333055 82 8.57
4290 DCCBCCAB 10154095 82 8.57
0146 ABCBCCAA 10151097 82 8.57
0616 DDCBCCAA 10333023 82 8.57
7117 ABCBCCAA 10134036 82 8.57
3569 DBCBCCCD 10121014 82 8.57
5934 DBCCCCAD 10151106 82 8.57
7223 CBCBCCAB 10155026 82 8.57
3028 DBCBCCCD 10124276 82 8.57
5305 DBBBCCAB 10363191 82 8.57
5254 dbcbacaa 10333104 82 8.57
7763 CBCBCCAC 10333004 82 8.57
3088 ABCBCCAA 10363084 82 8.57
7294 dbdbccaa 10333106 82 8.57
8808 DBABCCAB 10333103 82 8.57
3413 DBBBCCAB 10137027 82 8.57
9324 DDCBCCAA 10333147 82 8.57
3396 DBDBCCAB 10363138 82 8.57
9330 ABCBCCAA 10151068 82 8.57
5031 cbcbccaa 10155031 82 8.57
10cc dccbccac minh an dh10cc 82 8.57
3160 cbcbccaa 10363160 82 8.57
3035 dbcdccaa 10173035 82 8.57
3313 dbcbcaad 1033313 82 8.57
3037 abcbccaa 10363037 82 8.57
1646 abcbccaa 10151088 82 8.57
3388 CBCBCCAC 10333097 82 8.57
3084 dbcbcccc 10333084 82 8.57
5988 DBDBCCAB 10333051 82 8.57
1130 dbccccaa 10171130 82 8.57
9963 cbcbccac      10112287 82 8.57
1555 DBCCCCAA 10363003 82 8.57
8357 DBCBCCCD 10173017 82 8.57
5038 dbbbccab 10155038 82 8.57
3110 abcbccaa 10363110 82 8.57
3191 dbbbccab 10363191 82 8.57
5379 DBCCCCAA 10363187 82 8.57
3117 abcbccaa 10363117 82 8.57
6758 dbabccab 10333073 82 8.57
5372 DBDCCCAB 10171114 82 7.14
4879 DBCACDAB 10153071 82 7.14
7643 DCDBCCAB 10137019 82 7.14
8306 ABCCCCAA 10363055 82 7.14
6791 accbccaa 10124200 82 7.14
2654 DBCCCCDA 10151080 82 7.14
7988 BBBBCCAA 10333063 82 7.14
9118 ACCBCCAA 10363086 82 7.14
3711 cbbbccac 10155029 82 7.14
2416 abccccaa 10363015 82 7.14
7474 BBCBCAAA 10153055 82 7.14
1478 BBCCCCAD 10363008 82 7.14
8900 DCABCCAA 10363201 82 7.14
0024 DCCCCCAB 10155051 82 7.14
4309 CBCACCAA 10363206 82 7.14
7620 CCCBCCAA 10151040 82 7.14
2746 CBABCCAA 10363097 82 7.14
7452 CCCBCCAD 10333141 82 7.14
4140 DBCCCCDA 10151080 82 7.14
9490 DCABCCAA 10363099 82 7.14
2126 ABCCCCAA 10333071 82 7.14
8633 DBABACAD 10333109 82 7.14
2800 dccbccca 10363043 82 7.14
4781 DBABCAAB10111048 82 7.14
5765 DBCCCCCB 10151058 82 7.14
8172 ACCBCCAA 10333112 82 7.14
1584 ABCBCAAA 10363130 82 7.14
3809 dbabcaab 10155014 82 7.14
7880 ABABCCAB 10363208 82 7.14
9205 bbcbcaa 10153076 82 7.14
1823 DCDBCCAA 10363069 82 7.14
6229 DBAACCAA 82 7.14
4723 BBABCCAA 10333100 82 7.14
1454 DBCCCCDA 10151084 82 7.14
0118 ABABCCAD 10158080 82 7.14
4781 DBABCAAB 10111048 82 7.14
6618 ABCACCAD 10363061 82 7.14
0100 dbaaccaa 10336118 82 7.14
7421 DBCCCAA 10363174 82 7.14
1496 BCCBCCAD 10333083 82 7.14
0185 DCCCCCAD 10171073 82 7.14
8246 DCABCCAA 10363158 82 7.14
0185 DCCCCCAD 10171073 82 7.14
0617 dbacccab 10112318 82 7.14
6249 DCCBCCCB 10363155 82 7.14
3288 CBCBCCCA 01333142 82 7.14
4879 DBCACDAB 10153071 82 7.14
5070 ababccaa 10158079 82 7.14
5158 ABCACCA 10130128 82 7.14
6156 BCCBCCAA 10116084 82 7.14
1855 DBAACCAA 10336118 82 7.14
4156 Cccbccac 10333129 82 7.14
1584 ABCBCAAA 10363130 82 7.14
1126 BBCBCAAA 82 7.14
1124 ABCCCCAA 10134012 82 7.14
1326 DCABCCAA 10363039 82 7.14
2766 DBCBCADD 10363171 82 7.14
1087 DBCCDCAA 10132026 82 7.14
5225 DBCBBCCAA 10132031 82 7.14
5524 Cccbccaa 10154091 82 7.14
4257 abccccaa 10151105 82 7.14
7892 Dbbbcaac 10155028 82 7.14
2126 ABCCCCAA 10333071 82 7.14
8788 ABCBCCCA 10363062 82 7.14
7488 CDCBCCAB 10162002 82 7.14
9205 bbcbcaa 10153076 82 7.14
2488 CBCCCCAB 10155046 82 7.14
2171 dbdaccaa 10363112 82 7.14
8546 DBCCCCCA 01642105068 82 7.14
8788 BBABCCAA 10329050 82 7.14
9084 DCCCCCAB 10336086 82 7.14
3383 DBBBCDAD 10363106 82 7.14
9373 cbccccab 10155027 82 7.14
0611 DBABCAAB 10153064 82 7.14
9964 CBCBCCCA 10173010 82 7.14
6759 CBCCCCAB 10155046 82 7.14
4723 BBABCCAA 82 7.14
7988 BBBBCCAA 10333063 82 7.14
4397 abccccaa 10151069 82 7.14
0856 CBCBCCCA 10333074 82 7.14
4429 DBABCAAB 10155030 82 7.14
3645 ACCBCCAA 10141043 82 7.14
0118 ABABCCAD 10158080 82 7.14
4741 DCCBACAC   10151081 82 7.14
4265 DBADCCAB 10333087 82 7.14
4473 dbcbca 82 7.14
4309 CBCACCAA TRANLECAMTHOAICD10CA 82 7.14
1124 ABCCCCAA 10134012 82 7.14
7524 ABCCCCAA 10151059 82 7.14
9215 DBABCCCA 10154088 82 7.14
3842 ACCBCCAA 10333138 82 7.14
7031 dcdbccab 10137031 82 7.14
3482 CBCBCCCB 10171071 82 7.14
3083 bccbccad 10333083 82 7.14
1043 accbccaa 10141043 82 7.14
9152 accbccaa 10149152 82 7.14
4024 dbaaccaa 10134024 82 7.14
3031 accbccaa 10363031 82 7.14
1030 accbccaa 10141030 82 7.14
3103 dccaccaa 10363103 82 7.14
1359 DCCCCCAA 10151089 82 7.14
6143 BBABCCAA 10151061 82 7.14
3218 dbdcccaa 10363218 82 7.14
5436 CBCCCCAD 10169017 82 7.14
3107 dbadccab 10333107 82 7.14
4127 DBDCCCAB 10145189 82 7.14
3032 dbadccab 10333032 82 7.14
2814 DCABCCAA 10363021 82 7.14
3077 dbadccab 10333077 82 7.14
9025 dcccccab 10329025 82 7.14
7049 DBCCCCCA 10138047 82 7.14
3192 dccaccaa 10363192 82 7.14
9026 ABCCCCAA 10333114 82 7.14
2814 DCABCCAA 10363021 82 7.14
2028 dcabccab 10142028 82 7.14
1103 abcaccaa 10151103 82 7.14
3065 dbadccab 10333065 82 7.14
9045 dcccccab 10329045 82 7.14
3262 dcccccab 10123262 82 7.14
6172 bbdbccaa 10336172 82 7.14
3076 dbbbacab 10363076 82 7.14
2654 DBCCCCDA 10151109 82 7.14
2814 DCABCCAA 10363021 82 7.14
1960 dbacccab 10112291 82 7.14
0777 DCABCCA 10333095 82 7.14
5687 ABCBCDAB 10162003 82 7.14
1114 dbdcccab 10171114 82 7.14
2027 dbccdcaa 10132027 82 7.14
0039 DCCBCCCB 10336131 82 7.14
9661 abcbcccb 10173047 82 7.14
8718 DBCACDA 10153601 82 7.14
6118 dbaaccaa 10336118 82 7.14
0777 ABCCCCAA 10151055 82 7.14
2488 CBCCCCAB 10155046 82 7.14
7421 DBCCCAA 10363174 82 7.14
3206 cbcaccaa 10363206 82 7.14
0129 CBCBCCCA 10363160 82 7.14
10cc bccbccada Dinh long dh10cc 82 7.14
6229 DBAACCAA 10134024 82 7.14
8892 DBCCCCDA 10151043 82 7.14
3180 cbcbcccb 10171091 82 7.14
0181 dbabcaab 10111058 82 7.14
5897 ABABCCAD 10363035 82 7.14
3199 accbccaa 10363199 82 7.14
3193 dbdcccaa 10563193 82 7.14
8835 dccbccca 10154061 82 7.14
6289 DBCCCCCA 10138024 82 7.14
5354 DBACCCAB 10112306 82 7.14
1611 BBABCCAA 10344050 82 7.14
2446 ABCACCAD 10363004 82 7.14
8718 DBCACDA 10153061 82 7.14
6124 dbdcccab 10336124 82 7.14
9312 ACCBCCAA 10363031 82 7.14
9283 dcabccab 10149283 82 7.14
2025 DBCCDCAA 10132027 82 7.14
6083 dcabccab 10126083 82 7.14
9139 dcabccab 10149139 82 7.14
7085 dbdcccab 10127085 82 7.14
2091 dcabccab 10142091 82 7.14
7526 BBCCCCAD 10363123 82 7.14
8061 dbdcccab 10138061 82 7.14
0097 DCCBBCAA masosv (10333033) 82 7.14
5119 dbdcccab 10145119 82 7.14
5136 dbbcccab 10145136 82 7.14
3022 dccbcbaa 10333022 82 7.14
1126 BBCBCAAA 10153077 82 7.14
3043 dccbcbaa 10333043 82 7.14
6370 DCCBBCAA 10333121 82 7.14
7019 dcdbccab 10137019 82 7.14
4040 accbccaa 10344040 82 7.14
2025 DBCCDCAA 82 7.14
6370 DCCBBCAA 10333121 82 7.14
3288 CBCBCCCC 01333035 82 7.14
8975 ABABCCDA 10363184 82 5.71
5319 ABABCCDB 10363012 82 5.71
8366 DCCCCCCB 10363045 82 5.71
5660 dbdccccb 82 5.71
5641 ACCBCAAA 10363183 82 5.71
6112 CCABCCAA 10173039 82 5.71
4165 abacccaa 10112273 82 5.71
8298 dcddccab 10333007 82 5.71
4603 DCBBCCBA 10155033 82 5.71
4673 ABDCCCAA 10138032 82 5.71
6955 DCDBCCDA 10147088 82 5.71
7879 BBACCCAB 10329051 82 5.71
9332 ACCACCAB 10173007 82 5.71
8119 BCCBCCCA. 10363108 82 5.71
6469 ABABCCDA 10336139 82 5.71
8500 ABDACCA 10363113 82 5.71
0357 DCCCCCCB 10363143 82 5.71
3759 ABCCACAA 10333105 82 5.71
6228 ACCCCCAA 10336072 82 5.71
7757 ababcdab 10344018 82 5.71
9849 CBCCACAA 101481250 82 5.71
3137 CBCCACAB 10155049 82 5.71
8298 dcddccab 82 5.71
6651 DCCACAAA 10130113 82 5.71
5877 ABABCCCC DANG THI THU YEN CD10CA 82 5.71
8566 ACCBACAB 10333088 82 5.71
2454 CCCCCCAA 10151074 82 5.71
8819 ABACCCA 10112264 82 5.71
1972 ACCCCCAA 10333049 82 5.71
8788 CCCACCAB 10173001 82 5.71
4753 ABABCAAD 10333120 82 5.71
2692 CCCBCCCA 10363096 82 5.71
9061 ABCCACAB 10363198 82 5.71
5219 BCCACCAA 10333149 82 5.71
5798 bacaccab nguyenvananhtuan dh10ge 82 5.71
0625 BCCBACAA 10363107 82 5.71
4673 ABDCCCAA 10138049 82 5.71
7800 cccbccca 10151094 82 5.71
1524 ABBCCCAB 10336088 82 5.71
8427 acccccaa 10363078 82 5.71
0779 DCDBCCDA 10363098 82 5.71
2459 bccbccca 10363213 82 5.71
6112 CCABCCAA10173039 82 5.71
8122 ACCCCCAA 10333089 82 5.71
0817 CCCBCCCA 10151098 82 5.71
2728 DBDCCCCA 10344067 82 5.71
6326 BCCACCAA 10333021 82 5.71
7637 ABABCDAB 10344071 82 5.71
1243 CBCBBCCC 10333057 82 5.71
6175 DBDCACAD 10363129 82 5.71
3745 CBCCACAA 10363145 82 5.71
7989 ABACCCAA 10149286 82 5.71
6556 accbcaaa 10153085 82 5.71
3843 DCABCAAA 10162009 82 5.71
3040 ABDBBCAB 10159012 82 5.71
2722 ABABCAAD 10333143 82 5.71
2654 DCABCCDA 10171070 82 5.71
7923 DCCACCCD 10173048 82 5.71
6643 DBDBADAA 10153062 82 5.71
9769 DCCDCCCB 10344011 82 5.71
6393 CBCCACAA 10333118 82 5.71
0936 ACCBCCCA 10363176 82 5.71
5587 CBCCACAA 10333116 82 5.71
5641 ACCBCAAA 10363183 82 5.71
8939 abdbdcaa 10158049 82 5.71
1350 DBDCCCBA 10118009 82 5.71
6203 ABACCCAA 82 5.71
2829 BCABCCAA 10363042 82 5.71
4052 DCCCCCCD 10137017 82 5.71
0604 ACABCCAA 10336091 82 5.71
9913 cbbbcbab 10363067 82 5.71
5641 ACCBCAAA10363183 82 5.71
0792 ABACCCAA 10112286 82 5.71
8219 cccaccab 10173006 82 5.71
0625 BCCBACAA 10363107 82 5.71
3871 ABACCCAB 10363210 82 5.71
6066 ACCBCCDA 10158077 82 5.71
0078 ABDBCCDA 10363207 82 5.71
6441 CCCBCCDD NAM 82 5.71
1191 accbcaaa 10142121 82 5.71
3514 DBACCCCB 10336108 82 5.71
6203 ABACCCAA 1053056 82 5.71
1991 DCCCCCCB 10118010 82 5.71
2500 BBCCCCDA 10126231 82 5.71
2701 ABACCCAA 10111062 82 5.71
8119 accbccca 10363064 82 5.71
3651 dccbcadd 10146067 82 5.71
4645 ACCBCCB 10333153 82 5.71
1181 DCCCACAA 10363181 82 5.71
7527 DCCCCAAD 10137026 82 5.71
9092 ABACCCAB 10111053 82 5.71
5601 dcacccab 10363029 82 5.71
3190 bccbacaa 10363190 82 5.71
2256 cbccacab 10155032 82 5.71
8220 cbcdacaa 10333113 82 5.71
6556 accbcaaa 10153075 82 5.71
5641 ACCBCAAA 10363183 82 5.71
6203 ABACCCAA 10153056 82 5.71
3128 cbdcccac 10363128 82 5.71
3610 BCCBCCDA 10119010 82 5.71
2464 BBDCCCAA 10137030 82 5.71
4001 dcccccb 10344001 82 5.71
7130 DBABAAAB 10363079 82 5.71
9413 ABABCCCA 10154098 82 5.71
6498 ACCCCCAA 10333148 82 5.71
1126 ABDBBCAB 10159013 82 5.71
9724 bcabccaa 10363167 82 5.71
3677 CBCCACAA 10333161 82 5.71
7765 BCCBCCDA 01234567 82 5.71
3651 dccbcadd 10146067 82 5.71
2601 abacccaa 10138054 82 5.71
9818 DCCBACCD 10161166 82 5.71
7977 ABCCCCCB 10171094 82 5.71
3145 cbccacaa 10363145 82 5.71
3610 BCCBCCDA 01234567 82 5.71
5349 abacccab 10112317 82 5.71
3048 dccacccd 10173048 82 5.71
2765 DBDAACAC 10363095 82 5.71
3100 accbccca 10363100 82 5.71
4746 ACABCCAA 10336001 82 5.71
5867 BBDBCCCA 10333134 82 5.71
3078 accbccca 10363078 82 5.71
4746 ACABCCAA 82 5.71
4018 abaaccab 10134018 82 5.71
3203 accaccaa 10363203 82 5.71
5867 BBDBCCCA 10333026 82 5.71
3122 bcbbccaa 10333122 82 5.71
8055 accbccda 10158055 82 5.71
3099 accbccca 10333099 82 5.71
4011 dcabacaa 10134011 82 5.71
5347 DCCDCCCA 10118005 82 5.71
4019 cbabcaaa 10134019 82 5.71
3025 ABABCDAB 10344082 82 5.71
0015 cbabcccb 10170015 82 5.71
8975 ABACCCAB 10112272 82 5.71
3176 accbccca 10363176 82 5.71
3049 acccccac 10333049 82 5.71
3044 cbccacaa 10333044 82 5.71
9287 abacccaa 10149287 82 5.71
3101 bccbccbb 10333101 82 5.71
4454 acccccaa 10336046 82 5.71
3095 dcabccda 10333095 82 5.71
6801 CBABCAAA 10134019 82 5.71
2601 abacccaa 10138054 82 5.71
6975 abacccaa 10138016 82 5.71
0022 cbabcccb 10170022 82 5.71
8012 abcbcdca 10138012 82 5.71
3195 acccccac 10363195 82 5.71
3139 acccccaa 10333139 82 5.71
6987 ABABCCCA 82 5.71
7776 ABACCCAA 10112276 82 5.71
0592 ACCCCCAA 10336087 82 5.71
9288 bcccccaa 10149288 82 5.71
1083 dcacccab 10171083 82 5.71
2708 CBCCACAA 10154087 82 5.71
1204 ACCBCAAB 10173027 82 5.71
4015 dcabacaa 10134015 82 5.71
0039 ACCCCCAA 10336131 82 5.71
8217 ABABCCCA 10154075 82 5.71
4319 DCCCACAB 10344036 82 5.71
4057 bbacccaa 10154057 82 5.71
3161 abcbacba 10363209 82 5.71
3843 DCABCAAA 10162009 82 5.71
3127 cbccacaa 10333127 82 5.71
7923 DCCACCCD 10173048 82 5.71
3029 DBDAACAC 10363036 82 5.71
1320 ABCBCDCA 10138012 82 5.71
1350 DBDCCCBA 10118009 82 5.71
8860 DCCCCCCB 82 5.71
3118 cbccaca 10333118 82 5.71
3115 accaccaa 10363115 82 5.71
3058 dccdacaa 10333058 82 5.71
3020 bccbccca 10333020 82 5.71
5512 dcabccda 10149152 82 5.71
8283 ACCCCCAA 10363180 82 5.71
0781 DCABCCBA 10329046 82 5.71
9002 BBDCCCAA 10154066 82 5.71
10ot ababccca van tuan dh10ot 82 5.71
3011 cbccacaa 10173011 82 5.71
3759 ABCCACAA 10333105 82 5.71
3211 cbccacaa 10363211 82 5.71
10ot dcacccaa van dao dh10ot 82 5.71
9002 BBDCCCAA 82 5.71
9010 bccbccda 10119010 82 5.71
3116 cbccacaa 10333116 82 5.71
1908 ABCBCDCA 82 5.71
8113 dbdcccba 10336027 82 5.71
0012 ACCCCCAA 10336110 82 5.71
7318 abacccab 1012310 82 5.71
1048 accbcbab 10151048 82 5.71
4115 ABABACCB 10336122 82 4.29
1312 ddacccca 10154070 82 4.29
4910 BACCCCDC 10344089 82 4.29
1355 BCCCCDAB 10171082 82 4.29
7567 BCCBCACA 10329009 82 4.29
7142 ABBCCCDC 10132037 82 4.29
1312 ddacccca 10154070 82 4.29
9495 DBABAACD 10329020 82 4.29
2516 abaccaaa 10344086 82 4.29
6332 abccdcdd 10132023 82 4.29
4305 DBAADAAA 10333161 82 4.29
1394 ACCACAAB 10173030 82 4.29
0379 CCCACCCA 10173004 82 4.29
4619 ACACCCAA 10336042 82 4.29
7678 ABCCCABA 101380460 82 4.29
1963 DBAADAAA 10333046 82 4.29
5506 bcabcaaa 10363032 82 4.29
7678 ABCCCABA 10138046 82 4.29
4632 ACDCCCAB 10126233 82 4.29
7805 DCADCAAA 10336069 82 4.29
6427 ABDCACAB 10363142 82 4.29
0995 ACCACCCD 10329006 82 4.29
0291 CDDBCAAAB 10139192 82 4.29
7840 BBBBDAAA 10155022 82 4.29
2720 bccbcbda 10333068 82 4.29
1105 DBABADDD 10118003 82 4.29
7856 BCCBCACA 10329035 82 4.29
7806 DCCCACBA 10363137 82 4.29
8646 DBCDBABCCAA 10137076 82 4.29
5926 ACABCCDA 10132038 82 4.29
7595 CBDACAAA 82 4.29
4645 ACDBCAAA 10333115 82 4.29
4934 ABACACAA 10336115 82 4.29
2837 dcccaccb 10336003 82 4.29
3336 BCCCACAB 10158060 82 4.29
4741 BCDBACAA   10333078 82 4.29
4305 DBAADAAA 10333086 82 4.29
3172 DCACACAB 10363116 82 4.29
7142 ABBCCCDC 10132037 82 4.29
1519 ACDCCCAC 10142130 82 4.29
2442 CBCCACCA 10363118 82 4.29
2543 ABABACCA 10344072 82 4.29
0512 bcbcccaa 10363016 82 4.29
9123 BCAACCAD 10363085 82 4.29
6224 BCDBCCCA 10363144 82 4.29
8062 ABCCAAAA 10333085 82 4.29
0291 CDDBCAAB 10139192 82 4.29
6727 DCABACCD 10116166 82 4.29
1340 ACCACAAB 10162011 82 4.29
9322 abcccdba dang thi my thien dh10td 82 4.29
6091 CCCACDAA 10173042 82 4.29
1353 acdbcccb 10363089 82 4.29
6091 C C C A C D A A 10173042 82 4.29
5898 BCCBBCCA 10329030 82 4.29
6324 ABCCCACA 10151090 82 4.29
0050 BCAACCAA 10363040 82 4.29
4241 ccbbccdd 10151104 82 4.29
3540 DBDCBCCA 10154077 82 4.29
4204 DCCCACCB 10336006 82 4.29
1367 bcccacab 10141032 82 4.29
4619 ACACCCAA 10336042 82 4.29
4374 CCBCCCAC 10333133 82 4.29
8489 BBACCCC tran van ty.dh10ot 82 4.29
0230 BCCCDCAB 10171090 82 4.29
1008 dccccadd 10121008 82 4.29
3178 acdbcaaa 10363178 82 4.29
1006 cbccacca 10121006 82 4.29
3163 dccccadd 10333163 82 4.29
5027 ABCCACCA 10148326 82 4.29
4112 DCBAACAA 10329014 82 4.29
1105 dcaccccb 10171105 82 4.29
4028 acccccca 10134028 82 4.29
3025 accacaab 10173025 82 4.29
4022 dcccaccd 10344022 82 4.29
2011 accacaab 10162011 82 4.29
1123 dcaccccb 10171123 82 4.29
6235 DCACCCDA 82 4.29
3357 DCDACAAA 10336106 82 4.29
0438 CCABCAAA 10137048 82 4.29
0390 CBDACAAA 10333025 82 4.29
0721 DCADCAAA 10336099 82 4.29
1804 ACDBCCCB 10329013 82 4.29
0986 dcacacab 0905290986cd10ca 82 4.29
6633 ACCACAAB 10173025 82 4.29
6550 ACCBCDCA 10333160 82 4.29
5005 CCCCCAAA 10363161 82 4.29
0057 ABCCCBCA 10363204 82 4.29
3212 ACCACCCD 82 4.29
7296 ACDBCAAA 10155034 82 4.29
7856 BCCBCACA 10329009 82 4.29
9402 ABAACAAA 10333111 82 4.29
0366 DCACACAB 10333137 82 4.29
3444 dcbaacaa 10333132 82 4.29
5926 ACABCCDC 10132038 82 4.29
8576 bccbcbda 10333009 82 4.29
9033 DCBAACAA 10333151 82 4.29
1995 BCCAACAA 10363009 82 4.29
2636 DCDCCCDA 10120021 82 4.29
6736 dcbaacaa 10336029 82 4.29
6235 DCACCCDA 10329041 82 4.29
3104 cabbacaa 10363104 82 4.29
3225 ACCACCCD 10162008 82 4.29
3185 bbabdcca 10363185 82 4.29
4016 adacccab 10134016 82 4.29
7512 ACCCCCB 10344010 82 4.29
6370 ccccccca 10363071 82 4.29
1118 dcaccccb 10171118 82 4.29
3956 dcdcccda 10363090 82 4.29
3044 acabacaa 10363044 82 4.29
3032 acbaccad 10173032 82 4.29
h an dcaccdaa thanh an 82 4.29
4098 dcabcbca 10344098 82 4.29
3025 cbdacaaa 10333025 82 4.29
5053 dcdbaccb 10155053 82 4.29
0438 CCABCAAA 10153068 82 4.29
2037 abbcccdc 10132037 82 4.29
3079 cbdacaaa 10333079 82 4.29
1120 DCDAACBA 10154047 82 2.86
2379 BCACCCCB 10329029 82 2.86
6330 ABCCABCD 10124273 82 2.86
4879 DCACAAA 10153088 82 2.86
7323 BBCCAADB 10154079 82 2.86
3119 DADAACBA 10154086 82 2.86
4278 ACACACAA 10336140 82 2.86
6760 bcacccda 10363179 82 2.86
8442 dcdaacca 10336132 82 2.86
7338 ACACACAA 10336068 82 2.86
2516 abaccaca 10151100 82 2.86
5492 ABACACCB 10170019 82 2.86
8700 BBCAAADA 10153065 82 2.86
2108 ACCAACCA 10333131 82 2.86
2885 BBCAAADA 10153078 82 2.86
3841 ABCCABCD 10142219 82 2.86
7805 DCABDACD 10336069 82 2.86
1105 DCABADDD 10344028 82 2.86
3839 acabacca 10363133 82 2.86
7338 acacacaa 10336046 82 2.86
5873 ACDBCDCB 10154069 82 2.86
9162 ACABACCA 10336015 82 2.86
0100 ccdccaaa 10336102 82 2.86
4058 accaacca 10154058 82 2.86
3131 accaacca 10333131 82 2.86
4049 acaccdab 10344049 82 2.86
7987 DCABADDD 10118008 82 2.86
4015 acaccdab 10344015 82 2.86
 hoa ccabcadb le thi hoa 82 2.86
3426 CCABCADB 10363092 82 2.86
3027 bcccacca 10333027 82 2.86
4079 bbccaadb 10154079 82 2.86
4057 adcccaccb 10344057 82 2.86
4046 acaccdab 10344046 82 2.86
9170 dcbaacca 10369170 82 2.86
3005 acabaaab 10363005 82 2.86
3077 dcbaacca 10363077 82 2.86
1087 BBCCAADB 10154089 82 2.86
4021 abaccab 10134021 82 2.86
0019 abacaccc 10170019 82 2.86
1074 acbcacab 10171074 82 2.86
9705 ccabcadb 933599705 82 2.86
3092 ccabcadb 10363092 82 2.86
4063 abacdcca 10344063 82 2.86
4027 acaccdac 10344027 82 2.86
3263 CCDCCAAA 10336123 82 2.86
9399 BDACCCCA 10336150 82 2.86
4887 ccdccaaa 10336020 82 2.86
3392 BCABCABA 10363023 82 2.86
7536 ACACDCAB 10151054 82 2.86
2903 BCACCCCB 10329016 82 2.86
3426 CCABCADB 10363092 82 2.86
7338 ACACACAA 10336060 82 2.86
0938 CBACACCB 10170022 82 2.86
5005 CCABCADB 10363173 82 2.86
0526 DBACAAB 10111052 82 2.86
6332 accdabad 10132023 82 2.86
6551 BCCCCACB 10158081 82 2.86
9399 BDACCCCA 82 2.86
9236 ACCAACBC 10333145 82 2.86
0309 DCDCCDDA 10119019 82 2.86
3700 CBACBAAA 82 2.86
9236 ACCAACBC 82 2.86
3007 ACACACAA 10336090 82 2.86
3426 CCABCADB 10363092 82 2.86
1183 Acdcaaab 10155045 82 1.43
2214 ACABBACA 10112313 82 1.43
7113 abaaaaca 10344061 82 1.43
8489 ACCCDA tran van ty.dh10ot 82 1.43
6768 D B A C C C A B 10344087 82 1.43
4461 abac   10111054 82 1.43
8397 abacbabd 10119032 82 1.43
0060 adacaccab 10363212 82 1.43
1183 Acdcaaab 10155045 82 1.43
8429 bdaccada 10142114 82 1.43
9495 DCACAACD 10329005 82 1.43
0614 acacaccb 10151066 82 1.43
3132 ABAC 10111050 82 1.43
9495 DCACAACD 10329015 82 1.43
1066 acacaccb 10151066 82 1.43
0047 C B C C A C A A 10333044 82 1.43
9461 23313311 10333076 82 0
9461 23313311 10333076 82 0
9490 10363099 DCABCCAA 82 0

Số lần xem trang: 12061
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 5 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 3 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 2 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 1 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm một hai

Xem trả lời của bạn !