Hệ thống email Giảng Viên, Sinh viên đại học Nông Lâm TP.HCM chạy trên nền tảng gmail nên tất cả các cấu hình hoàn toàn giống trên Gmail.


1. Account name: nhập đầy đủ cả tên miền ví dụ nguyenvan@hcmuaf.edu.vn hoạc mssv@st.hcmuaf.edu.vn

2. SMTP server nhập: smtp.gmail.com

- Chế độ bảo mật   chọn SSL: port 587

3. IMAP server nhập: imap.gmail.com

chế độ bảo mật TLS : port 993

Ngoài ra xem thêm trang để điều chỉnh cấu hình trên web để email đổ về máy di động của bạn